^ Back to Top

นิทรรศการ "150 ปี ยุวกษัตริย์พระปิยะมหาราชประพาสอินเดีย : 150 th Anniversary of H.M. King Chulalongkorn’s Visit to India"

นิทรรศการ "150 ปี ยุวกษัตริย์พระปิยะมหาราชประพาสอินเดีย : 150 th Anniversary of H.M. King Chulalongkorn’s Visit to India"

นิทรรศการ "150 ปี ยุวกษัตริย์พระปิยะมหาราชประพาสอินเดีย : 150 th Anniversary of H.M. King Chulalongkorn’s Visit to India" จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ "150 ปี ยุวกษัตริย์พระปิยะมหาราชประพาสอินเดีย"
                150 th Anniversary of H.M. King Chulalongkorn’s Visit to India

ผู้รับผิดชอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย
                - สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
                - ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์
                - ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา
                - ศูนย์อินเดียศึกษา
วันจัดแสดง วันที่ 9 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2565
สถานที่ ห้องนิทรรศการชั้น 1 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกอนันต์ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและประชาชนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงเป็นยุวกษัตริย์ นอกจากจะทรงใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนศิลปะและวิทยาการมากมาย ในระหว่างที่ยังทรงพระเยาว์และมีผู้สำเร็จราชการแทนอยู่นั้นได้เสด็จต่างประเทศถึง 2 ครั้ง คือการเสด็จประพาสสิงคโปร์กับชวาและเสด็จประพาสอินเดีย การเสด็จเยือนต่างประเทศในการนั้นมิใช่เพื่อความสำราญพระราชหฤทัย แต่เพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ชาวยุโรปนำมาใช้ปกครองเมืองอาณานิคม เพื่อจะได้ทรงนำมาพัฒนาประเทศสยามให้ทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งการปฏิรูปการบริหารปกครองและบ้านเมือง ซึ่งรวมไปถึงเรื่องการแต่งกาย ทรงผม รูปแบบการเข้าเฝ้าในพระราชฐาน ตลอดจนนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่สำคัญของประเทศในเวลาต่อมา เช่น การคมนาคม การรถไฟ การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรศัพท์ เป็นต้น อันเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและทำให้ประเทศเจริญเทียบเทียมอารยะ นอกจากการเสด็จประพาสทำให้พระองค์ได้รับแนวคิดสมัยใหม่จากโลกตะวันตกมากมายแล้ว ยังประโยชน์ในด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศในเวลานั้นอีกด้วย

ในช่วงเวลาที่เสด็จประพาสอินเดียในปีพ.ศ.2414 เป็นช่วงเวลาที่อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ โดยเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองที่สำคัญต่าง ๆของอินเดียในสมัยนั้น คือ กัลกัตตา บาร์รักปอร์ เดลี อัครา คอนปอร์ ลัคเนา บอมเบย์ และพาราณสี ซึ่งทรงเสด็จเยือนยังสถานที่สำคัญ เช่น ทำเนียบรัฐบาล ค่ายทหารและกองบัญชาการอื่น ๆ โรงงานผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ ระบบการประปา โรงพยาบาล รวมถึงสถานที่ในพุทธประวัติ เป็นต้น พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นกิจการและความเจริญของบ้านเมืองของอินเดีย ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทรงนำมาบริหารและพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยของพระองค์

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ปีพ.ศ.2565 นั้นเป็นปีที่ครบรอบการเสด็จประพาสอินเดียเป็นเวลา150 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม, ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์, ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษาและศูนย์อินเดียศึกษาจึงได้จัดนิทรรศการ "150 ปี ยุวกษัตริย์พระปิยะมหาราชประพาสอินเดีย" ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาให้แก่สาธารณชนทั่วไปอีกด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
Facebook: chula museum
โทร. 02 2183645-6

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
9 Nov 2022 - 08:30 to 9 Dec 2022 - 16:30