^ Back to Top

นิทรรศการ "ความลับของโครงกระดูก : SKELETON’S SECRET"

นิทรรศการ "ความลับของโครงกระดูก : SKELETON’S SECRET"

นิทรรศการ "ความลับของโครงกระดูก : SKELETON’S SECRET" จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ ‘ความลับของโครงกระดูก’ SKELETON’S SECRET
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
                               และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน วิทยาศาสตร์และศิลปะ
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00น.
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา)
                        รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2564
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30น.
ห้องนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการแสดงเพิ่มเติม วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ ‘ความลับของโครงกระดูก’ SKELETON’S SECRET นิทรรศการที่จะพาทุกท่านไปชมตัวอย่างของโครงกระดูกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่มาจากการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการต่อกระดูก เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาระบบโครงร่าง (Skeletal system) ของสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางกายวิภาคศาสตร์อันเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายสาขา
โดยเฉพาะนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านสรีรวิทยา, ชีววิทยาการแพทย์ หรือแม้แต่ทางด้านของพฤติกรรมและวิวัฒนาการของสัตว์ โดยจะบรรจุอยู่ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน (Basic Anatomy) และวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate)

อนึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะนำเสนอองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสานกับการจัดแสดงที่ใช้องค์ความรู้ทางศิลปะมาช่วยในการจัดวาง จัดองค์ประกอบรวมไปถึงการจัดแสงที่ช่วยสร้างสุนทรียะและเปิดประสบการณ์ผู้ชมได้ร่วมสนุกและได้รับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Opening Hours: Mondays- Fridays 08.30 a.m.-4.30 p.m.
(Closed on Saturdays, Sundays & Public Holidays)
Admission is free of charge & to the General public.

ข่าวประชาสัมพพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
16 Dec 2020 - 08:30 to 22 Feb 2021 - 16:30