^ Back to Top

นิทรรศการ “พื้นที่ในจินตภาพ : The Imaginary space”

นิทรรศการ “พื้นที่ในจินตภาพ : The Imaginary space”

นิทรรศการ “พื้นที่ในจินตภาพ : The Imaginary space” ผลงานโดย ฉัตรชัย ลิไชยกุล (Chatchai Lichaikul) จัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “พื้นที่ในจินตภาพ” (The Imaginary space)
ศิลปิน ฉัตรชัย ลิไชยกุล (Chatchai Lichaikul)
ลักษณะงาน วาดเส้น
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 23 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฉัตรชัย โทร. 094-489-7552

แนวความคิด
“พื้นที่ในจินตภาพ” คือชุดผลงานที่ต้องการนำเสนอสภาวะ อารมณ์ความรู้สึก สับสนวุ่นวายภายในจิตใจของข้าพเจ้า ณ ช่วงเวลาขณะหนึ่ง อันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลง ภายใต้เงื่อนไขแห่งกาลเวลา ผ่านการแทนค่าสัญลักษณ์ในทัศน์ธาตุทางศิลปะโดยวิธีวาดเส้นที่เป็นเสมือนกระบวนการเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกจากเรื่องราวส่วนตัว ที่มีความสะเทือนใจภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นในจินตนาการ

“The Imaginary space” is a set of works that require to present. Emotions, confusion, chaos within my mind at a time as a result of the phenomenon of change. Under the conditions of time, the symbol in the artistic field of view is conveyed by the way the line is drawn, which is like an emotional connection process. From personal stories, there is an acclaimed under the context of an imaginary environment.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพัธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
23 Sep 2020 - 10:00 to 11 Oct 2020 - 19:00