^ Back to Top

นิทรรศการ “ชำเลือง : Glance”

นิทรรศการ “ชำเลือง : Glance”

นิทรรศการ “ชำเลือง : Glance” ผลงานโดย กลุ่มชำเลือง ประกอบด้วย ชุมพล พรหมจรรย์ (Chumpon Promjan), ธนัชชา ลีลางกูร (Thanutcha Leelangkura), ธีรพล สีสังข์ (Teerapon Sisung), พัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ (Phallop Wongvilaipisit), พิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ (Phisanu Wongvilaipisit) และ ภัณฑิรา ไชยแก้ว (Pantira Chaikaew) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ชำเลือง” (Glance Exhibition)
ศิลปิน กลุ่ม - ชำเลือง
         ชุมพล พรหมจรรย์, ธนัชชา ลีลางกูร, ธีรพล สีสังข์,
         พัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ, พิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ, ภัณฑิรา ไชยแก้ว
ลักษณะงาน จิตรกรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2563
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนัชชา 088-249-0040

แนวความคิด
นิทรรศการ - ชำเลือง

นิทรรศการ -“วัฒนธรรม” กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเชิงสัญลักษณ์ ที่ก่อให้เกิดวิถีแห่งการดำเนินชีวิต โดยถูกสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งการร่วมใช้และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เพื่อความเจริญงอกงามของธรรมเนียมประเพณีนิยม ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสืบต่อกันมา ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญ และสัมพันธ์กับชีวิตเราเป็นอันมาก ด้วยความสำคัญนี้จึงนำไปสู่การรวมตัวของศิลปินกลุ่มหนึ่ง ที่ได้มองเห็นถึงคุณค่า และเชื่อในวัฒนธรรมที่ตนได้ผูกพันมา อาทิเช่น งานด้านวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรม งานหัตถกรรม การเมืองการปกครอง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมความเชื่อที่นำไปสู่การสะท้อนสังคมในอดีตสู่ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ทำให้ศิลปินได้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม จนนำมาซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจของคนในบริบทสังคมปัจจุบันให้มองเห็นถึงคุณค่าของพหุ วัฒนธรรมความดีอันก่อให้เกิดความงอกงามต่อไป

จนนำไปสู่นิทรรศการ “ชำเลือง” (Glance Exhibition) อันมีความหมายถึง การชายตาดู ด้วยความคิด พินิจและวิเคราะห์ การมองให้เห็นซึ่งวัฒนธรรมอันซ่อนอยู่ภายในตัวตนของแต่ละบุคคล ภายใต้ภาพผลงานศิลปะเหล่านี้ล้วนมีสัญญะสอดแทรกอยู่ ทว่าได้ “ชำเลือง” เห็นซึ่งความดีงามอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมสู่สังคมในปัจจุบัน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
8 Aug 2020 - 10:00 to 23 Aug 2020 - 19:00