^ Back to Top

นิทรรศการ “กายวิจิตร : Clearing and Staining”

นิทรรศการ “กายวิจิตร : Clearing and Staining”

นิทรรศการ “กายวิจิตร : Clearing and Staining” โดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

นิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
          ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค
          และ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน วิทยาศาสตร์
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 17.00น.
          ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 9 มีนาคม – 24 เมษายน 2563
ห้องนิทรรศการ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น โดยการจัดครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining)” โดยมีเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ผนวกกับการนำเสนอทางด้านศิลปะ

อนึ่ง การดองใสและย้อมสี (Clearing and Staining) ส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักในวงการของวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยนำตัวอย่างของการดองใสและย้อมสีของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด รวมทั้งตัวอย่างการดองเขียวของพืช โดยตัวอย่างเหล่านี้ล้วนได้มาจากการทดลองและการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านกระบวนการทำที่ประณีตและสมบูรณ์แบบนำมาจัดแสดงสู่สาธารณชนโดยนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการผสานกันระหว่างมุมมองทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อให้สาธารณชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าชมและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยนิทรรศการจะจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
9 Mar 2020 - 09:00 to 24 Apr 2020 - 17:00