^ Back to Top

นิทรรศการจิตรกรรม “เมือง คน ฝัน” (Reflection)

นิทรรศการจิตรกรรม “เมือง คน ฝัน” (Reflection)

ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรม “เมือง คน ฝัน” (Reflection) โดยศิลปิน คมกฤษ เมฆหมอก และศุภมาส ทวีโชติภัทร์ ระยะเวลาที่จัดแสดง 1 - 17 ตุลาคม 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00น. ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี : Chamchuri Art Gallery

แนวความคิด

คมกฤษ เมฆหมอก
การได้พบเจอเรื่องราวต่างๆในเมืองใหญ่ ไม่ว่าจากประสบการณ์โดยตรง และจากการบอกเล่า หรือสื่อต่างๆที่ได้รับข้อมูลและข่าวสาร คือแรงบันดาลใจให้ตัวศิลปินทำงานชุดนี้ออกมาในลักษณะ รูปแบบของสัญลักษณ์ จากเรื่องราวต่างๆในสังคมเมือง ที่เกิดขึ้น และถ่ายทอดงานในแบบกึ่งนามธรรม โดยเน้น รูปแบบชัดเจนของสัญลักษณ์ และการทับซ้อนที่เกิดเป็นพื้นผิวของสี ช่วยทำให้เรื่องราว เกิดขึ้นชัดเจน ตามเนื้อหาและแนวความคิดของสังคมเมือง

ศุภมาส ทวีโชติภัทร์
Reflection
Reflection สะท้อนเป็นภาพ แทนการบอกเล่า
จิตรกรรมทุกภาพล้วนแต่เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงมุมมอง จากมุมของผู้เขียน โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อสารในการบอกเล่าเรื่องราว แทนลายลักษณ์อักษร ภาพจิตรกรรมในแต่ละชุดจะมีการบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป และในการจัดแสดงภาพในครั้งนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่1 
จิตรกรรมชุดที่ 1 
The Way In My Heart หนทางอันยาวไกล กับจิตใจของผู้คน
ภาพวาดทั้งหมดเปรียบเหมือนการจดบันทึกเรื่องราวจากหัวใจที่ถูกบันทึกด้วยความรู้สึก สื่อสารออกมาเป็นภาพแทนตัวอักษร ภาพทั้งสี่เปรียบเหมือนสี่หน้าต่างของหัวใจที่เต็มไปด้วยแต่ละเรื่องราวที่ได้ไปพบเจอมาในแต่ละช่วงเวลา อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าเสียใจ อาจมีบางเวลาที่รู้สึกเหงาเหมือนดังอยู่ตัวคนเดียว เป็นความรู้สึกอ่อนไหวที่เกิดขึ้นในใจและรับรู้แต่เพียงผู้เดียว

Exhibition date: 
1 Oct 2013 - 10:00 to 17 Oct 2013 - 19:00