^ Back to Top

นิทรรศการ “ความแตกต่าง : Difference”

นิทรรศการ “ความแตกต่าง : Difference”

นิทรรศการ “ความแตกต่าง : Difference” ผลงานโดย วนัปติ แสงโสภิต, ชาติ วิชัยดิษฐ และ สักรินทร์ วัฒนะศุกร จดแสดงระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “ความแตกต่าง”( Difference)
ศิลปิน วนัปติ แสงโสภิต
         ชาติ วิชัยดิษฐ
         สักรินทร์ วัฒนะศุกร
ลักษณะงาน จิตรกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
         ชาติ วิชัยดิษฐ : 099 451 6810
         วนัปติ แสงโสภิต : 086 351 4325

แนวความคิด
ความแตกต่าง
ในที่นี้ หมายถึง ปัจเจกบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มีทรรศนะมุมมองการถ่ายภาพในแนวศิลปะที่แตกต่าง ในรูปแบบภาพนามธรรมและกึ่งรูปธรรม ทั้งในความคิด มุมมอง ตลอดจนเทคนิควิธีการเฉพาะบุคคลในการสร้างสรรค์ภาพที่แตกต่างกันตามความสามารถ ความถนัด และประสบการณ์เฉพาะตน เกิดเป็นความงามที่แตกต่างและหลากหลายนี้ อันเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การร่วมกันนำเสนอภาพถ่ายแนวนี้สู่สังคม

Difference
Here means, A group of individuals who have different perspectives on artistic photography in the form of abstract and semi-concrete images, including ideas, perspectives as well as techniques, individual methods of creating different images according to their abilities, aptitude, personal experience. Born into this beauty diversity of differences which is the starting point that leads together to present this kind of photo to society.

แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละศิลปิน

วนัปติ แสงโสภิต
ต้นความคิดงานภาพถ่ายในชุดนี้มิได้เน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงอย่างเดียว อาจแบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือ ลักษณะแรก เป็นเรื่องของภาพสะท้อนจากวัสดุต่างๆ เช่น กระจกใส กระจกเงา โลหะมันวาว น้ำ หรือสิ่งต่างๆ ที่สะท้อนเป็นภาพได้ เกิดเป็นภาพหลายลักษณะ หลายมิติ ผิดแปลกไปจากความเป็นจริง ทั้งรูปทรง สีสัน เรื่องราวอาจดูซับซ้อน บางภาพเกิดจากการหักเหของแสงและเงาเป็นภาพในอีกลักษณะหนึ่งดูเคลื่อนไหวมีลีลาเรื่องราวแปลกตาที่น่าสนใจ มีความงดงาม ความหมายตรงตามความคิด ทำให้เกิดแรงดลใจในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในชุดภาพสะท้อนนี้
ลักษณะที่สอง เป็นเรื่องของภาพจากสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นทั่วไปอาจโดยบังเอิญหรือที่ประกอบขึ้นจนเกิดแง่มุมในความคิดอันนำไปสู่งานภาพถ่ายอีกชุดหนึ่ง
ทั้งหมดนี้ เป็นเสมือนงานต้นแบบต้นความคิดของผม เพราะแต่ละภาพมองเห็นแนวทางที่สามารถไปต่อยอดเป็นงานได้อีกทั้งงานถ่ายภาพและงานสร้างสรรค์อื่นๆ

ชาติ วิชัยดิษฐ
SERIES “CONQUEST OF HEAVEN” สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ซึ่งปัจจุบันเป็นสังคมบริโภคนิยมที่เต็มไปด้วยสื่อสิ่งพิมพ์, โทรทัศน์, สลากสินค้า, พลาสติกเคลือบสี ฯลฯ ที่สามารถพบเห็นได้ในเมืองทั่วไป
ระหว่างศตวรรษที่ 20-21 งานศิลปะมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและแนวความคิด มีความเป็นอิสระและเสรีภาพมากขึ้น ไม่ต้องอิงความเชื่อทางศาสนา, พิธีกรรม วัฒนธรรม การเมือง ฯลฯ
ข้าพเจ้านำสิ่งเหล่านี้มาสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการทำงานด้วยสี แสง และเส้น การจัดองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนอย่างเหมาะสม และด้วยรูปลักษณ์กึ่งนามธรรมและนามธรรมทำให้เกิดการประสานกลมกลืน สามารถเข้าใจได้ง่าย อันเป็นจุดมุ่งหมายของการแสดงภาพในครั้งนี้

สักรินทร์ วัฒนะศุกร
ศิลปะมีความยั่งยืนมั่นคง ทนทาน แต่ในทางกลับกัน ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดผลงานศิลปะนั้น เปราะบางอย่างยิ่ง แนวคิดการนำเสนอผลงานนั้นต้องการจะส่งสื่อถึงเรื่องที่ต้องการจะบอก บางทีเรื่องง่ายๆ แต่ก็มักจะลืม หรือคิดไม่ถึง เพราะมัวแต่คิดการใหญ่?? เช่นเดียวกัน กับการวิจารณ์ บางครั้งเรามัวแต่งมโข่งคิดแต่เรื่องความงาม ความอะไรต่อมิอะไร ความดีไม่ดีในผลงานศิลปะ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้วมันอาจไม่มีด้วยซ้ำไป เพราะศิลปะก็คือสื่อชนิดหนึ่งของคนปัจจุบันที่อาจใช้เพียงปลดเปลื้องพันธกิจทางความคิดแค่นั้นเอง ไม่มีอะไรเลย
มีคำกล่าวว่า... “มีหนทางที่จะไปกรุงเทพฯ ได้หลายทาง”
ฉะนั้น จึงเปล่าประโยชน์ที่จะใส่ใจว่าหนทางใดจะดีกว่ากัน หากหนทางนั้นๆ สามารถนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ เพราะแต่ละคนอาจมีจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯ แตกต่างกัน...ผู้ทำงานศิลปะย่อมมีพื้นฐานที่มาแตกต่างกัน มีความถนัดและความชำนาญต่างกัน แม้ว่าจะคล้ายคลึงกันก็ตาม และวิธีการดำเนินการย่อมแตกต่างกันออกไปด้วย วิธีที่มีผู้นำไปใช้อย่างได้ผลดี อาจไม่ได้เป็นวิธีที่ดีหรือเหมาะสมสำหรับอีกคนก็ได้ ดังนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงกลวิธีที่เหมาะสมสำหรับงานเพื่อเป็นแนวทางในการมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้

-------------------------------------------

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
16 Dec 2019 - 10:00 to 7 Jan 2020 - 19:00