^ Back to Top

นิทรรศการ "Touching Fingertips"

นิทรรศการ "Touching Fingertips"

นิทรรศการ "Touching Fingertips" ผลงานโดย พงศธร เดชานุภาพ (Pongsatorn Dechanupab) จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2562 ณ 10ml. Café and Gallery

แม้จะมีความสามารถทางภาษา หรือเรียบเรียงถ้อยคำได้มากมายแค่ไหน ผมก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่หาคำมาแทนได้ยาก ผมจึงใช้เพียงเส้นและสีแทนความรู้สึกที่ผมมี หรือ เป็นมวลรวมของเหตุการณ์ในชีวิตช่วงนี้ของผม

เพราะบางเรื่อง แม้ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจเป็นเรื่องจริง
ผมเชื่ออย่างนั้น
จึงไม่กลบและละเลย
แต่เลือกที่จะบันทึกมันเอาไว้

Touching Fingertips :
Exhibition By Pongsatorn Dechanupab
‘Hard but True Feelings’

Exhibition : 10 - 28 August 2019
Location: 10ml. Café and Gallery
Artist: Pongsatorn Dechanupab

Exhibition date: 
10 Aug 2019 - 10:00 to 28 Aug 2019 - 16:00