^ Back to Top

นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย: Transformation"

นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย: Transformation"

นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย: Transformation" ผลงาานโดยนิสิตโครงการทุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 26 สิงหาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

นิทรรศการ ครุ’ศิลปะไทย: Transformation
ศิลปิน นิสิตโครงการทุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน ทัศนศิลป์
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 7-26 สิงหาคม พ.ศ.2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 17.30 น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
นิทรรศการ ครุ’ศิลปะไทย: Transformation นำเสนอผลงานของนิสิตในโครงการทุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงภูมิปัญญากับองค์ความรู้ทางวิชาการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปลักษณ์ของศิลปะไทยแบบประเพณีสู่รูปแบบใหม่ และเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อตอบรับต่อสังคมในยุคของความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
7 Aug 2019 - 09:00 to 26 Aug 2019 - 16:30