^ Back to Top

นิทรรศการ “อารมณ์ของจิต : Mood of the mind”

นิทรรศการ “อารมณ์ของจิต : Mood of the mind”

นิทรรศการ “อารมณ์ของจิต : Mood of the mind” ผลงานโดย ยุทธนา ไพกะเพศ (Yuttana Paikaped) จัดแสดงระัหว่างวันที่ 5 - 23 กรกฎาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “อารมณ์ของจิต” (Mood of the mind)
ศิลปิน ยุทธนา ไพกะเพศ (Yuttana Paikaped)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น.
         คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา
         ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 095-459-1078 (ยุทธนา)

แนวความคิด
ต้องการถ่ายทอดอารมณ์จิตในแต่ละขณะผ่านรูปสัญลักษณ์
The concept needs to convey the mental emotion in each moment through the symbol.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
5 Jul 2019 - 10:00 to 23 Jul 2019 - 19:00