^ Back to Top

นิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี : Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest

นิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี : Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest

นิทรรศการประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี : Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

นิทรรศการ ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี (Exhibition of Mahatma Gandhi Drawing Contest)
ผู้จัด สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
       สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการ ชั้น2 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ด้วยในปีพ.ศ. 2562 จะครบรอบ 150 ปีชาตกาลของมหาตมาคานธี (Mohandas Karamchand Gandhi) ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่มีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชอินเดียจากบริติชราชในช่วงทศวรรษ 1940 ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่และมีแนวคิดทางเศรษฐกิจอันมุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้อินเดียสามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากการชี้นำจากโลกตะวันตก ตลอดจนการเคลื่อนไหวเรียกร้องเอกราชที่ยึดมั่นในแนวคิดอหิงสา คือการไม่ใช้ความรุนแรงและอดกลั้นต่อความรุนแรงที่ตนประสบ รวมทั้งแนวทางอารยะขัดขืน (Civil Disobedience) ซึ่งด้วยผลงานและคุณความดีจึงทำให้ได้รับการย่องเชิดชูจากอนุชนรุ่นหลังว่าเป็น “บิดาแห่งชาติ” อินเดียสมัยใหม่ตราบจนทุกวันนี้

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีและเกียรติประวัติของคานธี รวมทั้งปรัชญาทางเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองที่คานธีได้ฝากไว้แก่โลก สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จึงได้จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ“มหาตมาคานธี” ซึ่งมีเยาวชนไทยให้ความสนใจและส่งผลงานมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จึงได้ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงนิทรรศการ “ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี”ผลงานภาพวาดจากเด็กและเยาวชน อายุ 10 – 15 ปีที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 100 ภาพมาจัดแสดงเพื่อให้สาธารณชนได้เข้าชม โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ ชั้น2 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
7 May 2019 - 09:00 to 7 Jun 2019 - 16:30