^ Back to Top

นิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์ : Like Live Life"

นิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์ : Like Live Life"

นิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์ : Like Live Life" ผลงานโดย ลำพู กันเสนาะ (Lampu Kansanoh) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา18.30 น. ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์
โดย ลำพู กันเสนาะ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 12 February 2019 18:30

“ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์” โดย ลำพู กันเสนาะ นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วยทักษะฝีมืออันเยี่ยมยอดของจิตรกรหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์ได้คลี่คลุมรุกคืบไปในทุกสถานการณ์ กิจกรรมการเสพรับข้อมูลและแสดงออกซึ่งตัวตนของผู้คนในโลกออนไลน์ จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนจำนวนมากกระทำลงไปโดยมิได้ใส่ใจต่อการณ์ควรไม่ควร และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานศิลปะที่ยั่วเย้าเลียนล้อผู้คนด้วยเส้นสีฝีแปรงอันชวนขบขันสนุกสนาน

Exhibition date: 
12 Feb 2019 - 10:00 to 17 Mar 2019 - 19:00