^ Back to Top

นิทรรศการ "ครุ ศิลปะไทย"

นิทรรศการ "ครุ ศิลปะไทย"

นิทรรศการ "ครุ ศิลปะไทย" ผลงานโดย นิสิตทุนโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่  6 - 23 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น. ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

นิทรรศการ ครุ ศิลปะไทย
ศิลปิน นิสิตทุนโครงการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 คน
ลักษณะงาน งานศิลปะไทย ประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม ลายรดน้ำ สื่อผสม และนวัตกรรมการสอนศิลปะไทย
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 6-23 สิงหาคม พ.ศ.2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ศิลปะไทย เป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของชาติ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้มีความเจริญงอกงาม สาขาวิชาศิลปศึกษาจึงให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะไทยแก่นิสิต รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสอนเพื่อให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ “ครุ ศิลปะไทย” เป็นการสะท้อนศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษาในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทยหลากหลายประเภท การเป็นนักวิชาและการเป็นครูที่จะถ่ายทอดทักษะความรู้แก่เยาวชนของชาติสืบไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
6 Aug 2018 - 09:00 to 23 Aug 2018 - 16:30