^ Back to Top

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”

จากยอดดอย สู่ท้องทะเล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดกิจกรรม ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นและทรงให้ความสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๖ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมหลักๆ ๓ ส่วน ได้แก่
๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยนิทรรศยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล”
๒. กิจกรรมเสวนาและฝึกอาชีพ
๓. การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติจากมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอน “มัจฉานุยุวบุตร”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล” แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๘๙๐ โครงการ อันเกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วแผ่นดินไทย ในแต่ละครั้งพระองค์ทรงรับรู้ถึงความยากลำบากของราษฎร ทรงทราบรู้ถึงปัญหาต่างๆ อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการในพระราชดำริฯ มากมาย ทรงหวังว่าโครงการต่าง ๆ จะช่วยแก้ไขปัญหาของราษฎร และสร้างความอยู่ดีกินดียั่งยืนต่อไป

เนื้อหานิทรรศการ แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน
โดยนำเสนอเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันภายในโถงนิทรรศการหมุนเวียน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ สานศิลป์แผ่นดินไทย
ชมกิจกรรมสาธิต การผลิตชิ้นงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้ชมได้ศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการสาธิตทุกวัน และจะผลัดเปลี่ยนประเภทการสาธิตในทุกสัปดาห์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น​
ส่วนที่ ๒ ศาลาทรงงาน
การจำลองศาลาทรงงาน ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเรียบง่าย ใช้วัสดุในพื้นที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพภูมิประเทศที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎร เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาค หลังจากทรงเยี่ยมราษฎรแล้วจึงเสด็จฯ มาประทับในศาลาทรงงาน มีพระราชดำรัสกับราษฎรในแต่ละท้องถิ่น เพื่อทรงรับทราบปัญหา และมอบหมายงานให้สมาชิกศิลปาชีพ โดยประทับทรงงานครั้งละ ๔- ๕ ชั่วโมง จนกว่างานจะแล้วเสร็จในวันนั้นๆ เป็นโอกาสพิเศษที่ประชาชน ทั่วไปได้รับชม การจำลองศาลาทรงงานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประทับจริง ต่อสายตาประชาชน
ส่วนที่ ๓ จากยอดดอย สู่ท้องทะเล
นำเสนอผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า ๘๙๐ โครงการทั่วประเทศ ผ่านบอร์ดนิทรรศการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยผ่านระบบ QR Code เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการได้มีส่วนร่วมในการชมนิทรรศการมากขึ้น
ส่วนที่ ๔ ดั่งน้ำทิพย์
พบกับโมเดลจำลอง และพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ ทั้ง ๖ ด้านกว่า  ๘๙๐ โครงการ อันเป็นเรื่องราวร้อยเรียงความสำเร็จ “จากยอดดอย สู่ท้องทะเล"
ส่วนที่ ๕ น้ำพระทัยทรงเมตตา เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น
นำเสนอสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุด “น้ำพระทัยทรงเมตตา เหล่าประชาอยู่ร่มเย็น” โดยความยาวของสารคดี ๑๒ นาที นำเสนอเรื่องราวโครงการในพระราชดำริทั้ง ๖ ด้าน ผ่านเทคนิคการฉายบนจอพาโนรามาที่เสมือนรับชมในโรงภาพยนตร์

Exhibition date: 
8 Aug 2013 - 10:00 to 8 Sep 2013 - 19:00