^ Back to Top

นิทรรศการ "สวัสดี ประเทศไทย : Sawasdee Thailand"

นิทรรศการ "สวัสดี ประเทศไทย : Sawasdee Thailand"

นิทรรศการประติมากรรม "สวัสดี ประเทศไทย : Sawasdee Thailand" ผลงานโดย ธนีพรรณ โชติกเสถียร (Thaneepan Jotikasthira) จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 - 27 มีนาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

นิทรรศการ สวัสดี ประเทศไทย (Sawasdee Thailand)
ศิลปิน ธนีพรรณ โชติกเสถียร (Thaneepan Jotikasthira)
ลักษณะงาน ประติมากรรม (Sculpture)
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 12-27 มีนาคม 2561 (12-27 March, 2018)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. (Monday 19 March, 2018)
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
ผลงานนำเสนอสิ่งที่เกิดจากการไปสำรวจปรากฏการณ์ของสังคมไทยปัจจุบัน โดยมีการนำเสนอผ่านผลงานประติมากรรม ที่มีเเนวคิดเกี่ยวกับการไหว้ที่ถ่ายทอดอากัปกิริยาท่าที เเละลีลาการไหว้ในลักษณะต่างๆในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม ที่มีความคู่ขนานกับวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Art) โดยการนำเสนอลักษณะของความดาษดื่น อาจเป็นเรื่องที่เชยๆหรือธรรมดา น่าเบื่อ สิ่งที่เห็นได้ทุกวันในสังคมไทย หรือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้นึกถึง การไหว้วัฒนธรรมไทยที่ถูกเชื่อมโยงไปสู่เครื่องหมายการค้า การเเสดงความเคารพนอบน้อม นิทรรศการนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนถึง การทักทายเเบบไทย วัฒนธรรมการไหว้ที่ถือเป็นวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมปัจจุบัน เป็นการถ่ายทอดจากสภาวะของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเเต่โบราณที่สืบทอดกันมาเเละยังคงดำรงอยู่จวบจนปัจจุบัน อาจจะมีเปลี่ยนเเปลงไปตามสภาวะของโลกยุคปัจจุบัน ที่จริตไม่ได้ตรงตามมาตรฐานที่บัญญัติการไหว้เเบบสมัยก่อน โดยผลงานนี้จะนำไปสู่กระบวนการเเละความเข้าใจกับสถานการณ์ของการไหว้นั้น ไม่ว่าจะท่าทางไหน ก็ยังคงสะท้อนสภาวะของความงดงามของการไหว้ การทักทายในรูปเเบบต่างๆที่เกิดขึ้น

Concept
Artworks represent the exploration and observation of current Thai society where the figures represent an idealistic approach with regards to the "bow to respect", or Waii. The human behavior refers to the array of every physical action and observable emotion associated with Waii and parallels to the culture of pop art. These Waii sculptures are represented in an abundant way and are representational of Thai respect. Waii on a daily basis is a simple, and often overlooked everyday routine in Thai society. However the simplicity of Waii in Thai culture is more crucial. It's association with trademarks and brand marketing reflecting that Thai culture is harmonised, humbled and good willed. The exhibition's main purpose is to show the respect symbol, Waii, which is a way of life that resonates from ancient Thai customs and a rich inherited courteous sign of respect that remains in Thai society to this day. The current Waii mannerism may not be accurate to the standard meaning that is officially expressed in formal terminology. Waii in every age group reflects, the beauty of modest respect that can represented and interpreted in different forms.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Chulalongkorn University Museum open, free of charge.
From Mondays to Fridays, 9.00 a.m. to 4.30 p.m.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

Exhibition date: 
12 Mar 2018 - 09:00 to 27 Mar 2018 - 16:30