^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"

นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์" ลักษณะผลงานจะเป็นการ Drawing โดยนิสิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2556 @ โถงนิทรรศการหมุนเวียน ชัั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU.Museum) เปิดให้เข้าชม 09:00 - 18:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Exhibition date: 
24 Jul 2013 - 09:00 to 23 Aug 2013 - 18:00
Tags: