^ Back to Top

นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง"

นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง"

นิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง" ผลงานโดย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๐ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และจะมีพิธีเปิดในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐น. ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง
ผู้รับผิดชอบนิทรรศการ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ
ศิลปิน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม)
ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก งานเย็บปักและงานร้อยกรอง
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐น. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ ๑๐ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ห้องนิทรรศการ ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม และห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๑ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายการแสดงเพิ่มเติม ณ ลานพิพิธศิลป์ การบรรเลงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ของวง CU Chamber อำนวยเพลงโดย ศิโรวุฒิ ศรีนิเทศวาทิน และคณะนักร้องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ควบคุมโดย รองศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

แนวความคิด
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ดังนั้น สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง" ขึ้น

โดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิลปิน นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) กว่า 300 ท่าน ที่ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึก จินตนาการ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการทางทัศนศิลป์ อันมีการแสดงออกที่หลากหลาย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย สื่อผสม เซรามิก งานเย็บปักถักร้อย และงานร้อยกรองเป็นต้นโดยออกมาเป็นผลงานกว่า 300 ผลงานเพื่อจัดแสดงสู่สาธารณชน

ในความหมายของหัวข้อนิทรรศการนั้น หมายถึง ทัศน์แรก คือ ทัศนศิลป์ของผู้บริหาร ทัศน์ที่สอง คือ ทัศนศิลปิน

ส่วนทัศน์ที่สาม คือ ทัศนามหาวิทยาลัย ในการดำเนินกิจกรรมนี้ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีผู้บริหารที่ให้ความสนใจและชื่นชมงานศิลปะ และกลุ่มคณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์ บุคลากร และนิสิตเก่า ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ซึ่งหลายท่านมีชื่อเสียงจนได้รับการยอมรับระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ และนับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและคณาจารย์บุคลากร นิสิตเก่า จากหลากหลายสาขาวิชาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตปัจจุบัน ได้นำผลงานการคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะซึ่งแสดงออกถึงความคิด จินตนาการ และอารมณ์ความรู้สึก ที่ผ่านการกลั่นกรองตามกระบวนการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มาร่วมแสดงออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและแสดงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้นิสิต บุคลากร ประชาชนทั่วไปได้ประจักษ์

จากความสำเร็จในการจัดแสดงผลงานต่อเนื่องกันมาหลายปี ทำให้พบว่า คณะผู้บริหารและคณาจารย์ นอกจากจะมีความสามารถด้านบริหาร และความรู้ลึกในสาขาเฉพาะของตนแล้ว ยังมีความสนใจคลอบคลุมไปยังศาสตร์สาขาอื่นๆรอบตัวด้วย ซึ่งกิจกรรมเช่นนี้ จักได้สะท้อนถึงศักยภาพของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ และก่อเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นบุคคลากรอันมีคุณภาพ อีกทั้ง จะเป็นการช่วยเพิ่มประกายความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐น.
ปิดให้บริการ เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

---------------------------------------------

กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง"
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
ณ ลานพิพิธศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

16.30 - 16.50 น.

  • ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
  • การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวง CU Chamber และคณะนักร้องจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อาทิ เพลงรัก, เพลงแผ่นดินของเรา, เพลงความฝันอันสูงสุด, เพลงสายฝน, เพลงStill on my mind

17.00 น.

  • พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานและนำเข้าสู่พิธีการ
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันวิลาสวงศ์ (ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม) กล่าวถึงการจัดนิทรรศการ "ทัศน์ ทัศน์ ทัศน์: ในหลวง" ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลง "มหาจุฬาลงกรณ์"
  • ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (อธิการบดี) กล่าวเปิดงาน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลง"สรรเสริญพระบารมี" พร้อมจุดเทียนถวายฯ
  • ชมนิทรรศการตามอัธยาศัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : หอศิลป์จามจุรี / Chula Museum

Exhibition date: 
10 Jan 2017 - 09:00 to 28 Feb 2017 - 17:00