^ Back to Top

นิทรรศการ “กลุ่มเทคโนโคราช ครั้งที่ 1 : 1 TECHNO KORAT GROUP ART EXHIBITION”

นิทรรศการ “กลุ่มเทคโนโคราช ครั้งที่ 1 : 1 TECHNO KORAT GROUP ART EXHIBITION”

นิทรรศการ “กลุ่มเทคโนโคราช ครั้งที่ 1 : 1 TECHNO KORAT GROUP ART EXHIBITION” ผลงานโดย คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “กลุ่มเทคโนโคราช ครั้งที่ 1” (1 TECHNO KORAT GROUP ART EXHIBITION)
ศิลปิน คณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 20 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00น. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง1
ติดต่อศิลปิน ธรรมรัตน์  นาคจรัส 092-3538490, 044-233078

แนวความคิด
การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนความเจริญของประเทศมีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันงานด้านการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม คืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรา รักษาและดำรงความเป็นไทยสืบไป

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องรับใช้สังคมทางด้านการศึกษา , อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการแสดงผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ “กลุ่มเทคโนโคราช” ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานศิลปกรรมและการวิจัย ในสาขาต่าง ๆ เช่น ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ให้แก่สาธารณชน

วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการ

 • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์สู่สาธารณชนในเวทีระดับชาติ
 • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมแสดงผลงาน
ศิลปินแห่งชาติ 3 ท่าน , ศิลปินรับเชิญ 2 ท่าน และคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ 18 ท่านดังนี้

 1. ศาสตราจารย์เดชา        วราชุน            ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพพิมพ์
 2. ดร.ทวี                      รัชนีกร           ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรม
 3. ดร.กมล                    ทัศนาญชลี       ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพพิมพ์
 4. รศ.ญาณวิทย์               กุญแจทอง        ศิลปินรับเชิญ
 5. รศ.สุวิช                     สถิตวิทยานันท์   ศิลปินรับเชิญ    
 6. ผศ.จินตนา                 วิกันตานนท์      อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 7. นายนิคม                   กุบแก้ว            อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 8. ผศ.เจริญชัย                ต้นครองจันทร์   อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 9. ผศ.ยุทธศักดิ์               วังไพศาล         อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 10. นายสุวัฒน์                 ชะตางาม         อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 11. นายสุรพงศ์                ฉันทกุล           อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 12. นายพิบูลย์                 คลังเวียงนา       อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 13. ผศ.ดร.ณัฐนนต์             สิปปภากุล        อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 14. นายฉัตรชัย                สายจันทร์        อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 15. ผศ.สี                       แสงอินทร์        อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 16. นายชยารัฐ                 จุลสุคนธ์          อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 17. ผศ.พรรณิภา               วิทยาภินันท์      อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 18. นายณัฐกมล                ตั้งธนะพงศ์       อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 19. นายมงคล                  กลิ่นทับ           อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 20. นายบุญเกิด                ศรีสุขา            อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 21. นางสาวมาริษา            เอี่ยมวงศ์         อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 22. นายธรรมรัตน์             นาคจรัส                   อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
 23. นายไชโย                   พันธ์ดี             อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

Exhibition date: 
20 Apr 2016 - 10:00 to 9 May 2016 - 19:00