^ Back to Top

April 2015

นิทรรศการ “Shape of Remembrance”

นิทรรศการ “Shape of Remembrance”

นิทรรศการ “Shape of Remembrance” ผลงานโดย วารี แสงสุวอ (Wari Saengsuwo) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7-27 พฤษภาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

Exhibition date: 
Thursday, May 7, 2015 - 10:00 to Wednesday, May 27, 2015 - 18:00

นิทรรศการ "เปิดซิง"

นิทรรศการ "เปิดซิง"

นิทรรศการแสดงภาพถ่าย เปิดซิง “ครั้งแรกของคุณ ... คืออะไร” ผลงานโดยนักศึกษาสาขาวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จักแสดงระหว่างวันที่วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Exhibition date: 
Thursday, May 7, 2015 - 10:00 to Friday, May 8, 2015 - 16:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "PURE"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "PURE"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "PURE" ผลงานโดย นักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 7 พฤษภาคม 2558 ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, May 5, 2015 - 10:00 to Thursday, May 7, 2015 - 21:00

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "art thesis Exhibition 2015"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "art thesis Exhibition 2015"

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "art thesis Exhibition 2015" ผลงานโดย นิสิตสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดแสดงระหว่าวันที่ 2 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Saturday, May 2, 2015 - 10:00 to Sunday, May 17, 2015 - 16:00

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง โดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
Tuesday, April 28, 2015 - 10:00 to Thursday, April 30, 2015 - 21:00

นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ : สู่วัฒนธรรมอาเซียน

นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ : สู่วัฒนธรรมอาเซียน

นิทรรศการแสงสุวรรณภูมิ : สู่วัฒนธรรมอาเซียน (THE LIGHT OF SUVARNBHUMI : The Down on ASEAN Cultures) ผลงานโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (Emeritus Professor Preecha Thaothong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 15 มิถุนายน 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 1-3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center

Exhibition date: 
Tuesday, April 28, 2015 - 10:00 to Monday, June 15, 2015 - 19:00

นิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์

นิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์

นิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ : Art From The Dhamma Art Exhibition ผลงานโดย คณาจารย์ผู้สอนสาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 19.00 น. ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

Exhibition date: 
Saturday, April 25, 2015 - 10:00 to Saturday, May 30, 2015 - 19:00

นิทรรศการ HER

นิทรรศการ HER

นิทรรศการ HER ผลงานโดย อัตสึโกะ โกโต (Atsuko Goto) และ อำนาจ คงวารี (Amnat Kongwaree) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 18.00น. ณ ห้องนิทรรศการ P1 P2 ตำหนักพรรณราย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

Exhibition date: 
Thursday, April 30, 2015 - 09:00 to Friday, May 29, 2015 - 19:00

นิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร "ในความทรงจำ"

นิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร "ในความทรงจำ"

นิทรรศการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร "ในความทรงจำ" จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2558 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Exhibition date: 
Monday, April 27, 2015 - 09:00 to Wednesday, May 27, 2015 - 19:00

นิทรรศการ 'เรื่องเล่าบ้านบ้าน' 'เรื่องราวนาวิน'

นิทรรศการ 'เรื่องเล่าบ้านบ้าน' 'เรื่องราวนาวิน'

นิทรรศการ 'เรื่องเล่าบ้านบ้าน' (A Tale of Two Homes) 'เรื่องราวนาวิน' (Tales of Navin) จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี นาวินโปรดักชั่น ศิลปิ น นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล ร่วมกับ ดร.ดิสพล จันศิริ นักสะสมศิลปะ และผู้ก่อตั้ง ‘ดีซี คอลเลคชั่น’ ชุดสะสมผลงานของศิลปินร่วมสมัยชั้นนําทั้งไทยและนานาชาติ ร่วมจัดนิทรรศการ ‘เรื่องเล่าบ้านบ้าน’ (A Tale of Two Homes) ร้านโอเค ร้านขายผ้าเก่าแก่ในตลาด

Exhibition date: 
Friday, May 1, 2015 - 10:00 to Saturday, October 31, 2015 - 16:00

Pages