^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม บนความแตกต่าง โดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2558 ณ โถง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

Exhibition date: 
28 Apr 2015 - 10:00 to 30 Apr 2015 - 21:00