^ Back to Top

ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช

นิทรรศการ ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก”

นิทรรศการ ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก”

นิทรรศการ ปฏิบัติการศิลปะไทยร่วมสมัยใน “รอยแยก” กมล เผ่าสวัสดิ์ (Kamol Phaosawasdi), คามิน เลิศชัยประเสริฐ (Kamin Lertchaiprasert), จุมพล อภิสุข (Chumpon Apisuk), ชาติชาย ปุยเปีย (Chatchai Puipia), ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ (Tawatchai Puntusawasdi), นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล (Navin Rawanchaikul), ประสงค์ ลือเมือง (Prasong Luemuang), พินรี สัณฑ์พิทักษ์ (Pinaree Sanpitak), มานิต ศรีวานิชภู

Exhibition date: 
Friday, August 30, 2019 - 10:00 to Sunday, November 24, 2019 - 21:00
Subscribe to RSS - ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช