^ Back to Top

Leo Gauvain

นิทรรศการภาพถ่าย "ยังอยู่ : YANG YU (Still Here)"

นิทรรศการภาพถ่าย "ยังอยู่ : YANG YU (Still Here)"

นิทรรศการภาพถ่าย "ยังอยู่ : YANG YU (Still Here)" ผลงานโดย ลีโอ เกาเวน (Leo Gauvain) จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ แกลเลอรี่ โอเอซิส : Galerie Oasis

แกลเลอรี่ โอเอซิส
ร่วมรำลึก
ยังอยู่
นิทรรศการภาพถ่ายโดย
ลีโอ ‘สิงโต’ เกาเวน (2537 – 2560)

Exhibition date: 
Saturday, February 2, 2019 - 11:00 to Sunday, February 24, 2019 - 19:00
Subscribe to RSS - Leo Gauvain