^ Back to Top

ขอนแก่น

นิทรรศการศิลปะ "ART CAN DO"

นิทรรศการศิลปะ "ART CAN DO"

นิทรรศการศิลปะ "ART CAN DO" ผลงานโดยนักเรียน โรงเรียนฮักสคูล ขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เวลา 17.30 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Monday, June 2, 2014 - 17:00 to Monday, June 30, 2014 - 22:00

นิทรรศการ “ศิลปะข้ามข้อจำกัด”

นิทรรศการ “ศิลปะข้ามข้อจำกัด”

นิทรรศการ “ศิลปะข้ามข้อจำกัด” ผลงานโดย ชุมนุนศิลปะ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Friday, May 16, 2014 - 16:30 to Saturday, May 31, 2014 - 22:00

นิทรรศการ "เมย์เดย์ เพลย์ อะราวด์"

นิทรรศการ "เมย์เดย์ เพลย์ อะราวด์"

นิทรรศการเล่นทั่วไป "เมย์เดย์ เพลย์ อะราวด์ : ma4da4 PLAY AROUND" โดยกลุ่ม ma4da4 นิทรรศการจัดระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวล 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Thursday, May 1, 2014 - 16:30 to Thursday, May 15, 2014 - 22:00

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการผลงานคณาจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 เมษายน 2557 กวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Sunday, April 20, 2014 - 17:00 to Wednesday, April 30, 2014 - 22:00

นิทรรศการ "The Happiness" By 7art Teachers

นิทรรศการ "The Happiness" By 7art Teachers

นิทรรศการ "The Happiness" By 7art Teachers ผลงานศิลปะจัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 20 เมษายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 เมษายน 2557 เวลา18.00 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery

Exhibition date: 
Tuesday, April 1, 2014 - 17:00 to Sunday, April 20, 2014 - 22:00

นิทรรศการศิลปะดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 "BOND KLAY KERAMIC II"

นิทรรศการศิลปะดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 "BOND KLAY KERAMIC II"

นิทรรศการศิลปะดินเผาร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 "BOND KLAY KERAMIC II" The 2nd International Contemporary Ceramic Art Project : BOND AS A POTTER IN THAILAND จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2557 และจะมีการจัดสัมนาและเวิร์คช็อปในวันที่ 1 - 2 เมษายน 2557 ณ หอศิลป์หลักเมือง ขอนแก่น : Lak Muang Gallery

Exhibition date: 
Thursday, April 3, 2014 - 10:00 to Saturday, May 3, 2014 - 18:00

นิทรรศการศิลปะ "ครู เฮ็ด ดี"

นิทรรศการศิลปะ "ครู เฮ็ด ดี"

นิทรรศการศิลปะ "ครู เฮ็ด ดี" ผลงานโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 30 มีนาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ณ.หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery ชั้นดาดฟ้า อาคารหอศิลป์ ตลาดต้นตาล ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 
Exhibition date: 
Thursday, March 20, 2014 - 17:00 to Sunday, March 30, 2014 - 22:00

นิทรรศการศิลปะ โดย Mukai Katsumi

นิทรรศการศิลปะ โดย Mukai Katsumi

นิทรรศการศิลปะ ผลงานโดย มูไก คัตสุมิ (Mukai Katsumi) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 30 มีนคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ Lak Muang Gallery : หอศิลป์หลักเมือง

Exhibition date: 
Friday, March 14, 2014 - 10:00 to Sunday, March 30, 2014 - 18:00

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

นิทรรศการภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม "วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : Way of Life and Culture of Greater Mekong Subregion" โดยคณาจารย์ / นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณาจารย์ / นักศึกษาสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 18.0

Exhibition date: 
Thursday, February 20, 2014 - 16:30 to Friday, February 28, 2014 - 22:00

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า"

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า"

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "ช่างกล้า" ผลงานโดยนักศึกษาสายวิชาทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตรกรรมและประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดระหว่างวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 57 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหวิทยาลัยขอนแก่น

Exhibition date: 
Sunday, February 16, 2014 - 10:00 to Friday, February 28, 2014 - 19:00

Pages

Subscribe to RSS - ขอนแก่น