^ Back to Top

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary ArtK
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

สาส์นจากผู้ก่อตั้ง
กว่าสามทศวรรษที่ผมเฝ้ามอง และศึกษาการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาของวงการศิลปะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจของประเทศเรา ผมพบว่าศิลปะของไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนาทั้งในหลักคิดและการปฏิบัติอย่างแน่นแฟ้น เรียกว่าอยู่ในสายเลือดเลยก็ได้ ตั้งแต่เยาว์วัยเราซึมซับความวิจิตรงดงามของศิลปะผ่านผลงานพุทธศิลป์ เริ่มตั้งแต่ พระพุทธรูปในบ้านที่เรากราบไหว้อยู่ทุกวัน รวมไปถึงความงดงามทางสถาปัตยกรรมของวัดวาอาราม ไล่มาตั้งแต่ช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ บนหลังคาโบสถ์ลายแกะสลักตามบานประตูและหน้าต่าง ไปจนถึงงานจิตรกรรมฝาผนังหรือภาพพระบฏในวัด เล็กๆตามชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

จริงอยู่ที่สังคมอริยะทุกสังคมในโลกนี้เริ่มทำงานศิลปะด้วยหลักการเดียวกัน แต่ศิลปินไทยสามารถนำหลักธรรมมาขยายความต่อด้วยศิลปะอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านจิตรกรรม วัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งความเชื่อของสังคมไทยได้รับการสะท้อนผ่านงานศิลปะอย่างชัดเจน พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยของเราพยายามรวบรวมงานจิตรกรรม และประติมากรรมร่วมสมัยในรอบเจ็ดทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอให้แก่ผู้เข้าชม โดยหวังที่จะสร้างทั้งปัญญาและความบันเทิงอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกัน เราหวังจะสร้างความประทับใจให้ประชากรโลกที่ตัดสินใจมาเยี่ยมบ้านเมืองของเรา ด้วยการเชื่อมโยงความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ที่เขาเคยสัมผัสให้มารวมอยู่ในงานจิตรกรรม ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ผลงานศิลปะที่ท่านผู้ชมได้เห็นได้ชื่นชมจำนวนมาก เกิดจากแรงผลักดันของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ประติมากรชาวเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ผู้มาขัดเกลาและดึงศักยภาพของลูกศิษย์แต่ละร่นให้เฉิดฉายออกมา ศาสตราจารย์ ศิลป์ ถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวและพัฒนาความคิดของลูกศิษย์ผู้มีพื้นฐานมาจากความเป็นไทยอันงดงาม ก่อให้เกิดเป็นงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาอารยะประเทศ

ตลอดชีวิตความเป็นครู ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับลูกศิษย์ ท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งครู ขณะเดียวกันท่นก็ต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคส่วนตัว ทั้งเรื่องสุขภาพ และการทำงานกับข้าราชการไทยบางกลุ่ม เนื่องจากท่านเป็นชาวอิตาเลี่ยนที่มาทำงานในเมืองไทยระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจึงพร้อมใจกันเชิดชูท่านศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ให้เป็นบิดาแห่งวงการศิลปะไทยร่วมสมัย พวกเราหวังว่าก้าวแรกของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยจะเป็นกำลังใจให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะทุกแขนงของไทยให้มาผนึกกำลังกัน เพื่อสร้างบ้านเมืองของเราให้เป็นศูนย์กลางของศิลปะที่ยิ่งใหญ่ และเป็นที่ยอมรับของโลกต่อไป

ด้วยความเป็นพิพิธภัณฑ์น้องใหม่ในวงการศิลปะของโลก เราจึงพยายามถ่ายทอด ร้อยเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ร่วมสมัยในบ้านเมืองของเราในช่วงเวลาต่างๆ เริ่มตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ 2475 จวบจนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลานี้น่าจะถือเป็นยุคที่วงการศิลปะไทยขาดการสนับสนุนจากทางราชการอย่างสิ้นเชิง เพราะความผันแปรทางการเมืองมีสูงมาก แต่ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่ศิลปินใหญ่น้อยต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในสังคมที่วุ่นวาย และหาจุดยืนให้ตัวเองเพื่อให้ได้ทำงานตามความรัก ความชอบ งานนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ของเราจะยืนยันถึงความมุ่งมั่นของศิลปินไทยในการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยอย่างเหนียวแน่นตลอดแปดสิบปีที่ผ่านมา

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือ MOCA BANGKOK (โมค่า แบงคอก) แห่งนี้จะสามารถนำองค์ความรู้ของโลกศิลปะ มาสร้างความเพลิดเพลินและความสุนทรีย์ให้แก่ผู้ชมทุกท่าน หากมีสิ่งอันใดที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความบกพร่องอย่างไร เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข เราจะพัฒนาคุณภาพของงานนิทรรศการของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเติมเต็มความงดงามให้โลกใบนี้และเพื่อให้งานศิลปะอยู่กับโลกของเราไปอีกนานแสนนาน

พิพิธภัณฑ์เพื่อคนไทย เพื่อแผ่นดิน
พิพิธภัณฑ์กับการส่งเสริมการมีงานทำแก่คนพิการ และความเท่าเทียมกันทางสังคม

นอกหนือจากความตั้งใจในการทำพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่คนไทย และแสดงให้ชาวต่างชาติตระหนักถึงศิลปะที่แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์และรากเหง้าแห่งความเป็นไทยแล้ว ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยมีนโยบายในการส่งเสริมการมีงานทำแก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ถือเป็นการสนองนโยบายแผ่นดินในการส่งเสริมกิจกรรมคนพิการภายใต้พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๓๔

ความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณบุญชัย เห็นความสำคัญเช่นกันปัจจุบันพิพิธภัณฑ์รับพนักงานคนพิการปฏิบัติงานทำหน้าที่เป็นพนักงานนำชมพิพิธภัณฑ์ภาษามือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าชมที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ซึ่งควรได้รับโอกาสในการชื่นชมสุนทรียภาพของงานศิลป์เช่นกัน

สถาปนิกและมัณฑนากร กับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
แนวคิดเริ่มต้นจากที่คุณบุญชัยมีความประสงค์ให้พิพิธภัณฑ์เกิดขึ้นจากฝีมือสถาปนิกไทย ด้วยแนวคิดที่ว่าพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารเพื่อรองรับศิลปะที่มีความเป็นไทย และใช้วัสดุที่มีความคงทนคือ หินแกรนิต ทั้งก้อนมาแกะสลักด้วยความปราณีตเป็นลายก้านมะลิอันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ประเด็นสำคัญอีกประการ คือการคำนึงถึงพื้นที่จัดแสดงและแสงที่ใช้เนื่องจากมีผลกระทบต้องานศิลปะ

พื้นที่จัดแสดงงานภายในกว่า 20,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย พื้นที่จัดแสดงงาน 5 ชั้นซึ่งติดตั้งนิทรรศกสนหมุนเวียน และนิทรรศการถาวร ศิลปะสื่อผสม และศิลปะจัดวาง รวมทั้งมีพื้นที่สำหรับจัดการแสดง และจัดกิจกรรมด้วย

วันและเวลาทำการพิพิธภัณฑ์
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น. (หยุดทำการวันจันทร์)
วันและเวลาทำการสำนักงานพิพิธภัณฑ์
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.30-18.00 น. (หยุดทำการวันจันทร์)

ขอบคุณสำหรับข้อมูล : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA BANGKOK

Transportation: 

By car : From Vibhavadi-angsit Rd. heading north, turn left at Wat Samien Naree, then turn right driving along rialway passing one traffic light. MOCCA is on your left.
By BTS : Take "Mo Chit" exit then transit to public transportation.
By MRT : Take "Paholyotin" exit then transit to public transportation.

Opening hours: 
วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น. (หยุดทำการวันจันทร์)
Phone: 
02 953 1005-7
Address: 
พิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย เลขที่ 499/50 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นิทรรศการ "IDENTITY"

นิทรรศการ "IDENTITY"

นิทรรศการ "IDENTITY" ผลงานโดยศิลปิน 26 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2567 และจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Friday, May 10, 2024 - 10:00 to Sunday, June 2, 2024 - 18:00

นิทรรศการ "แดนสนธยา 4 : Twilight Zone 4"

นิทรรศการ "แดนสนธยา 4 : Twilight Zone 4"

นิทรรศการ "แดนสนธยา 4 : Twilight Zone 4" ผลงานโดย ช่วง มูลพินิจ (Chuang Moolpinit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 และจะมีธีเปิดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่ 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Saturday, February 3, 2024 - 10:00 to Sunday, February 25, 2024 - 18:00

นิทรรศการ "SAKARIN KRUE-ON"

นิทรรศการ "SAKARIN KRUE-ON"

นิทรรศการ "SAKARIN KRUE-ON" ผลงานโดย สาครินทร์ เครืออ่อน (Sakarin Krue-on) จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2566 - 23 มกราคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Tuesday, December 19, 2023 - 10:00 to Tuesday, January 23, 2024 - 18:00

นิทรรศการ "เมื่อสุวรรณภูมิเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ : When Suvarnabhumi Orbits to the Sun"

นิทรรศการ "เมื่อสุวรรณภูมิเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ : When Suvarnabhumi Orbits to the Sun"

นิทรรศการศิลปะ "เมื่อสุวรรณภูมิเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ : When Suvarnabhumi Orbits to the Sun" ผลงานโดย 23 ศิลปินไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 30 เมษายน 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Saturday, April 8, 2023 - 10:00 to Sunday, April 30, 2023 - 18:00

นิทรรศการ The Art of Banksy: "Without Limits"

นิทรรศการ The Art of Banksy: "Without Limits"

นิทรรศการ The Art of Banksy: "Without Limits" ผลงานโดยศิลปินสตรีทอาร์ทชาวอังกฤษ Banksy จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 -  31 ธันวาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art สามารถสั่งจองบัตร Early Bird ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 12 ตุลาคม 2565

นิทรรศการระดับโลก THE ART OF BANKSY: “WITHOUT LIMITS”

Exhibition date: 
Wednesday, October 26, 2022 - 10:00 to Saturday, December 31, 2022 - 18:00

นิทรรศการศิลปกรรม "ธรรมาวตาร : Dharmavatar"

นิทรรศการศิลปกรรม "ธรรมาวตาร : Dharmavatar"

นิทรรศการศิลปกรรม "ธรรมาวตาร : Dharmavatar" ผลงานโดย 24 ศิลปินชั้นนำของไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 - 31 กรกฎาคม 2556 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

13 กรกฎาคม
วันอาสาฬหบูชา 2565 นี้

Exhibition date: 
Thursday, July 14, 2022 - 10:00 to Sunday, July 31, 2022 - 18:00

นิทรรศการ “Rhythm of Heartbeat”

นิทรรศการ “Rhythm of Heartbeat”

นิทรรศการ “Rhythm of Heartbeat” ผลงานโดย อนันต์ ปาณินท์ (Anand Panin) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 6 เมษายน 2565 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Sunday, March 13, 2022 - 10:00 to Wednesday, April 6, 2022 - 18:00

นิทรรศการ “นามธรรมแห่งสายน้ำ : Abstract of Water”

นิทรรศการ “นามธรรมแห่งสายน้ำ : Abstract of Water”

นิทรรศการ “นามธรรมแห่งสายน้ำ : Abstract of Water” ผลงานโดย อัจจิมา เจริญจิตร (Atjima Jaoroenchit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 และ 2 ชั้น G พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Saturday, November 13, 2021 - 10:00 to Sunday, December 5, 2021 - 18:00

นิทรรศการ "Naked Beauty"

นิทรรศการ "Naked Beauty"

นิทรรศการ "Naked Beauty" (1st time in Asia) ผลงานโดย Sylvie Blum จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 25 มีนาคม 2563 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Saturday, January 25, 2020 - 10:00 to Wednesday, March 25, 2020 - 18:00

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2 : Art for Refugees Exhibition 2

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2 : Art for Refugees Exhibition 2

นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 2 : Art for Refugees Exhibition 2 ผลงานโดยศิลปินชั้นนำของไทย 28 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 4 - 31 สิงหาคม 2562 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art

Exhibition date: 
Sunday, August 4, 2019 - 10:00 to Saturday, August 31, 2019 - 18:00

Pages

Subscribe to RSS - พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art