^ Back to Top

วัด

นิทรรศการ เล่าเรื่อง เมืองใหม่

ป่าใหญ่และทิวเขาสูงในม่านหมอกอันหนาวเย็น วัดวาอารามและวิถีชีวิตอันเนิบช้า ภาพเหล่านี้มักปรากฎขึ้นในใจเมื่อเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่ ทว่านั่นยังไม่สามารถสะท้อน “ความเป็นเชียงใหม่” ได้ทั้งหมด

Exhibition date: 
Tuesday, April 2, 2013 - 10:30 to Sunday, June 30, 2013 - 18:00
Subscribe to RSS - วัด