^ Back to Top

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ : TCDC Chiang Mai

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ : TCDC Chiang Mai

นิทรรศการ “My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย”

นิทรรศการ “My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย”

นิทรรศการ “My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย” จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 6 กันยายน 2558 ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ : TCDC Chiang Mai

นิทรรศการ “My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย”
When: 17 June - 6 September 2015 | 10.30 – 18.00
Where: ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่

Exhibition date: 
Wednesday, June 17, 2015 - 10:30 to Sunday, September 6, 2015 - 18:00

นิทรรศการ “อะไรอยู่ในเส้น”

นิทรรศการ “อะไรอยู่ในเส้น”

นิทรรศการ “อะไรอยู่ในเส้น” ร่วมทำความเข้าใจ และเรียนรู้ที่มาที่ไปของสารพัดเส้นที่คุ้นเคย พร้อมเผยทุกกลเม็ด เคล็ดลับ อาหารเส้นจากทุกเมนูทั่วโลก จัดแสดงระหว่างวันที่ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 - 2 มีนาคม 2557 เวลา 9.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์) ณ TCDC เชียงใหม่ สอบถามเพิ่มเติมที่ 052-080-500 # 1

Exhibition date: 
Friday, November 22, 2013 - 09:30 to Sunday, March 2, 2014 - 18:00

เทศกาลปล่อยแสง 11 ตอน “เหนือขนาด”

เทศกาลปล่อยแสง 11 ตอน “เหนือขนาด”

TCDC เชียงใหม่ ภูมิใจเสนอ เทศกาลปล่อยแสง 11 ตอน “เหนือขนาด” ร่วมค้นหาแสงกล้าแห่งพลังงานของเมืองเชียงใหม่ เมืองที่มากด้วยทุน หลากหลายด้วยโอกาส และศักยภาพที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ จากการคัดสรรของ 30 คนต้นคิดถิ่นเหนือ สู่ 30 ชิ้นงานคุณภาพ “เหนือขนาด” จัดระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่

Exhibition date: 
Thursday, August 8, 2013 - 10:30 to Sunday, November 3, 2013 - 18:00

นิทรรศการ เล่าเรื่อง เมืองใหม่

ป่าใหญ่และทิวเขาสูงในม่านหมอกอันหนาวเย็น วัดวาอารามและวิถีชีวิตอันเนิบช้า ภาพเหล่านี้มักปรากฎขึ้นในใจเมื่อเรานึกถึงเมืองเชียงใหม่ ทว่านั่นยังไม่สามารถสะท้อน “ความเป็นเชียงใหม่” ได้ทั้งหมด

Exhibition date: 
Tuesday, April 2, 2013 - 10:30 to Sunday, June 30, 2013 - 18:00
Subscribe to RSS - ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ : TCDC Chiang Mai