^ Back to Top

Past Exhibitions

นิทรรศการ ที่จัดแสดงไปแล้ว

ผลงานโดย ชฤต ภู่ศิริ ซึ่งได้นำเสนอผลงานภาพถ่ายจำลองสถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การก่อร่างสร้างชาติไทย ภายใต้แนวความคิด...
Date:
2013-05-21 (All day) to 2013-06-30 (All day)
ศิลปกรรมไทยส่วนใหญ่แฝงคติความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและวิถีชีวิต ซึ่งปรากฏในงานจิตรกรรม ประติมากรรม...
Date:
2013-06-07 (All day) to 2013-06-30 (All day)
นิทรรศการแสดงภาพเดี่ยวครั้งแรก "Let's ride" ซึ่งเป็นผลงานของ ไมตรี บุญกิจรุ่งไพศาล จัดแสดงที่ อาร์ตกอลิลลาส์ อาร์ตแกลเลอรี่ (ArtGorillas ArtGallery)...
Date:
2013-05-17 (All day) to 2013-06-30 (All day)
นิทรรศการศิลปะ ผลงานโดย Françoise Huguier ซึ่งมีความสนใจในเรื่องตัวบุคคลและสถาปัตยกรรมของชนชั้นกลาง เธอจึงได้สำรวจเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในมหานครทั้ง 3...
Date:
2013-05-31 (All day) to 2013-06-30 (All day)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เปิดตัวโครงการ “Museum Family” จับมือเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 20 แห่ง...
Date:
2013-06-01 (All day) to 2013-06-30 (All day)
ตลอดระยะเวลาที่เติบโต มนุษย์เรามีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาสร้างสรรค์อยู่เสมอ ด้วยความคิดที่จะต้องก้าวเดินไปข้างหน้าเสมอ นันทนา โพธิ์นาค...
Date:
2013-06-01 (All day) to 2013-06-30 (All day)
นิทรรศการ BIG - BACK โดย เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ (ลาย)/ สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม) / วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโนะ)จัดระหว่างวันที่ 5 - 30...
Date:
2013-06-05 (All day) to 2013-06-30 (All day)
หลังจากผ่านมาเป็นเวลากว่า 4 เดือน ตอนนี้โครงการ Use Me Again ใส่ความคิดพิชิตขยะ ปีที่ 1 ก็ใกล้จะปิดฉากลงแล้วนะครับ สำหรับพี่ๆ เพื่อนๆ...
Date:
2013-06-26 (All day) to 2013-06-30 (All day)
เป็น Thesis Exhibition ของนักศึกษาภาคสถาปัตยกรรม รุ่น 15 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดแสดงระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน...
Date:
2013-06-28 (All day) to 2013-06-30 (All day)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชุด ควงกล้องท่องโลก" สัญจร ๔...
Date:
2013-06-24 (All day) to 2013-06-30 (All day)
ขอเชิญร่วมพินิจโลกผ่านสายพระเนตรของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “สมเด็จเจ้าฟ้านักอ่าน” จากความรู้ ประสบการณ์ และวิทยาการต่างๆ...
Date:
2013-05-29 10:00 to 2013-06-28 19:00
นิทรรศการหุ่นจำลองบ้านเรือนไทยสี่ภาค ผลงานจากชั้นปีที่1 วิชาวัสดุและการก่อสร้าง2 ของนักศึกษาชั้นปีัที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...
Date:
2013-06-17 09:30 to 2013-06-28 16:30

Pages