^ Back to Top

นิทรรศการ / Exhibition

นิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ/ออกแบบ นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการศิลปนิพนธ์ งานเทศกาลหนัง/ภาพยนตร์ รวมถึง งานแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี งานเทศกาล และนิทรรศการความรู้ต่างๆ

Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists
นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ อุคิโยะ-เอะ Sharaku Interpreted by Japan's Contemporary Artists จัดโดย japan foundation และ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
นิทรรศการภาพถ่าย A Slow Life in Myanmar
นิทรรศการภาพถ่าย A Slow Life in Myanmar เป็นงาน Photo Exhibition แสดงผลงานภาพถ่ายจากฝีมือช่างภาพกิติมศักดิ์ทั้ง 3 ท่านของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ ผศ.สันติรักษ์ ประเสริฐสุข, อาจารย์นิรันดร ทองอรุณ และคุณพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์...
Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma
นิทรรศการศิลปะ ไหว้สา บูชาครู (Spiritual Ties: A Tribute to Montien Boonma) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของมณเทียร บุญมา (2496-2543) และครบรอบ 13 ปีแห่งการจากไปของเขา...
นิทรรศการภาพวาด ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 18
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 สภากาชาดไทย ร่วมกับ คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหารโรงแรมมณเฑียร...
นิทรรศการศิลปศึกษา
"นิทรรศการศิลปศึกษา" เป็นนิทรรศการศิลปะ ซึ่งได้รวบรวมผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2556 เปิดนิทรรศการวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง...
นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์"
นิทรรศการศิลปะ "Plai Chan : ปลายจันท์" ลักษณะผลงานจะเป็นการ Drawing โดยนิสิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2556 @ โถงนิทรรศการหมุนเวียน ชัั้น 1...
นวัตศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชินี
นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้นำภาพพระราชกรณียกิจที่เล่าเรื่องการทรงงานสร้างอาชีพให้คนไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาถ่ายทอดในรูปแบบภาพแสดง ประกอบการตกแต่งด้วย PAPER SCULPTURE ดอกไม้ประดิษฐ์หลายๆแบบ...
นิทรรศการภาพถ่ายผลงานในอดีตโดย Sibylle Bergemann
สถาบันเกอร์เธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ  หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ (ifa) ซึ่งเป็น(ภาพถ่ายอันมีเสน่ห์โดดเด่นชวนให้ค้นหาของซิบีลเลอ แบร์กเกอร์มันน์ (Sibylle Bergemann) ชาวเยอรมัน จัดแสดงระหว่าง...
งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 20
งานนิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่างสืบ ครั้งที่ 20 "สืบทอดด้วยศรัทธา สืบเจตนาที่อ้างอิง" จัดระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในงานจะได้พบกับ •  นิทรรศการณ์ ภายใต้แนวคิด "พี่สร้าง น้องสาน...
นิทรรศการศิลปะ “ชีวิตกับฤดู”
นิทรรศการศิลปะ ”ชีวิตกับฤดู”  โดยตนุพล เอนอ่อน  บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และในส่วนของสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณ  คือการรู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์หรือความเป็นไปในธรรมชาติ  เกิดความรัก...

Pages