^ Back to Top

นิทรรศการ มายาคติทางเพศ

นิทรรศการ มายาคติทางเพศ เป็นนิทรรศการที่แสดงงผลงานของศิลปิน จามร นิ่มนาค (Chamon Nimnark) จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 22 มิถุนายน 2556 ณ Number 1 Gallery มีพิธี เปิดวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 น.

Exhibition date: 
30 May 2013 (All day) to 22 Jun 2013 (All day)