^ Back to Top

นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๕ รอบ”

นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๕ รอบ”

นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๕ รอบ” ผลงานโดย กมล ทัศนาญชลี (Kamol Tassananchalee) และเพื่อนศิลปิน จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 26 มกราคม 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน : Rajdumnern Contemporary Art Center

เนื่องในโอกาสมหามงคล ปี ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สวธ.เชิญประชาชนทั่วไปชมนิทรรศการศิลปกรรม โดย อ.กมล ทัศนาญชลี และเพื่อนศิลปิน ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เปิดมุมมองใหม่กับงานศิลปะชิ้นใหม่ที่หาชมได้ยากของศิลปินแห่งชาติ ร่วมฉลองวาระที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย

นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า สวธ. โดย กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ได้จัด “มหกรรมศิลปกรรม : ผลงานศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘” เปิดศักราชใหม่ ด้วยงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดย กมล ทัศนาญชลี และเพื่อนศิลปิน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ และในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “วิศิษฏศิลปิน” ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูวงการศิลปะรวมถึงศิลปิน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด และเพื่อเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงาม โดยมุ่งหวังว่ามหกรรมศิลปกรรมฯ ครั้งนี้ จะได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติทางด้านทัศนศิลป์ครั้ง ยิ่งใหญ่ในวาระพิเศษนี้ ซึ่งเป็นการขยายแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ทางศิลปวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวพร้อมเพิ่มรายได้เข้าประเทศ

*ที่สำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ด้าน ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เปิดเผยว่า นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล พุทธศักราช ๒๕๕๘  จะมีการแสดงผลงานจิตรกรรม สื่อผสม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องปั้นดินเผา ที่ หาชมได้ยากและหลายชิ้นมีให้ชมเป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติที่ได้เดินสายถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะร่วม กัน ในโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง  และผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ที่เป็นลูกศิษย์ในโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับ ศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๕ รุ่น ประกอบด้วย ครูอาจารย์ และศิลปินอิสระ ที่สวธ.ได้พาไปดูงานสร้างประสบการณ์งานศิลปะในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่หลายคนประสบความสำเร็จเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ คน

ผลงานที่นำมาจัดแสดง เช่น งานประติมากรรมสื่อผสมฉลุตัวอักษรบทเพลงสดุดีมหาราชา ที่มีความสูง ๓ เมตร เป็นบทประพันธ์ของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ครูชาลี อินทรวิจิตร และผลงานที่มาจากการสร้างสรรค์ร่วมกันของเพื่อนศิลปิน ๓ สาขา ประกอบด้วย ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง ได้แก่ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  อ.สถาพร ศรีสัจจัง อ.ชินกร ไกรลาศ และยังมีงานจิตรกรรมสีน้ำผลงานของ สุเทพ วงศ์คำแหง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง รวมด้วยผลงานของ นายชวน  หลีกภัย ฐาปนันดรศิลปิน นอกจากนี้ยังมี workshop การบรรยายให้ความรู้งานศิลปะแก่นักศึกษาและประชาชนในการแสดงครั้งนี้ด้วย

Exhibition date: 
6 Jan 2015 - 10:00 to 26 Jan 2015 - 19:00