^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Dynamic Convergences: Sociology and Art

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Dynamic Convergences: Sociology and Art

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Dynamic Convergences: Sociology and Art ผลงานโดย กฤช งามสม, กมลพร วงศ์เจริญชัย, ฉัตรชัย สุบรรณ, ประทีป สุธาทองไทย, พิชชานันท์ สอนเย็น, ยุรี เกนสาคู, ยศวดี ครุฑกล่อม และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร ภัณฑารักษ์โดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 18.45 น. ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dynamic Convergences: Sociology and Art
ศิลปิน: กฤช งามสม, กมลพร วงศ์เจริญชัย, ฉัตรชัย สุบรรณ, ประทีป สุธาทองไทย, พิชชานันท์ สอนเย็น, ยุรี เกนสาคู, ยศวดี ครุฑกล่อม และวันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
ภัณฑารักษ์: สืบแสง แสงวชิระภิบาล
ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงงาน 25 ธันวาคม 2557 - 7 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่พฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557
การบรรยายโดยศิลปินและภัณฑารักษ์ เวลา 17.00-18.30 น.
พิธีเปิดนิทรรศการ เวลา 18.45-20.30 น.

Dynamic Convergences: Sociology and Art นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโดยความร่วมมือระหว่างหอศิลปวิทยนิทรรศน์ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง และศูนย์โรตารี่เพื่อสันติภาพ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยครั้งนี้ เป็นการบรรจบกันของศาสตร์ทั้งสองระหว่างสังคมวิทยาและศิลปะ ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาตั้งแต่อดีต โดยนำเสนอการตีความและการโต้ตอบของศิลปินทัศนศิลป์กับแนวความคิดสันติวิธี ซึ่งศิลปินได้รับประสบการณ์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(workshop) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่าน

อะไรคือสันติวิธี? รูปแบบและแนวทางสันติวิธีเป็นอย่างไร? คำถามเหล่านี้วนเวียนไปมาบ่อยครั้งในการพิจารณาการแสดงออกบนแนวทางสันติวิธี นิทรรศการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินเข้ามาเรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักสันติวิธี เพื่อสืบค้นและแสวงหาหลักความคิดสันติวิธี ก่อนแปลงค่าประสบการณ์นั้นไปเป็นผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย อาทิ จิตรกรรม ภาพถ่าย สื่อผสม วิดีโอ และโสตทัศน์ ฯลฯ

Dynamic Convergences เสนอความหลากหลายของมุมมองทางสันติวิธี ทั้งมิติทางสังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กระแสพฤติกรรมร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นความเข้าใจการปราศจากความรุนแรงและสันติ หรือสันติภาพและความขัดแย้ง ศิลปินทั้งแปดถ่ายทอดการจำลองปรากฏการณ์ต่างๆ บนพื้นฐานสันติวิธี ทั้งนี้ผู้ชมจะมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและพิจารณาประเด็นสันติวิธี นำไปสู่การความเป็นไปได้ในการปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

รูปแบบสันติวิธีมีอยู่มากมายหลากหลายวิธี นิทรรศการครั้งนี้จะพยายามนำเสนอแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาสังคมควบคู่กับสันติวิธีในศตวรรษที่ 21 ในบริบทไทย

**********

หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center - Chula
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

**********************************************************

Dynamic Convergences: Sociology and Art
Artists: Chatchai Suban, Kamonpond Wongcharoenchai, Krit Ngamsom, Pitchanan Sornyen, Prateep Suthathongthai, Wantanee Siripattananuntakul, Yoswadi Krutklom, and Yuree Kensaku
Curator: Suebsang Sangwachirapiban
At The Art Center, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
On display from December 25, 2014 to February 7, 2015

On Thursday December 25, 2014
Artist and Curator Talk: 5:00-6:30 p.m.
Opening Reception at 6:45 p.m.

Dynamic Convergences: Sociology and Art is a contemporary art exhibition born out of a collaboration between The Art Center, the Rotary Peace Center, and the Center for Peace and Conflict Studies, all of which are organizations within Chulalongkorn University.

A result of the convergence of the two fields that have long been intertwined, the exhibition presents artistic interpretations of and responses to the concept of nonviolence as learned from a peace and nonviolence workshop held at The Art Center in August.

What is nonviolent action? What are its definition and principles? And in what form is nonviolence manifest? All these questions have long been discussed amidst conflict. This project has invited eight contemporary artists to learn about the notions of peace and nonviolence and engage in dialogue with peace workers in order that they can create artworks based on their understanding. The art mediums featured in this exhibition include painting, photography, mixed media, video, and sound art.

Dynamic Convergences aims to present different perspectives on the topic of nonviolence, from social to historical, cultural, and behavioral dimensions, to bring about an understanding of peace and nonviolence. The audiences are invited to interpret the artworks, raise questions, and explore possibilities that they can adapt into their daily life.

Nonviolent actions exist in great variety. What this exhibition is trying to do is suggest new thinking as well as some of the nonviolent methods that can lead to the peaceful development of Thai society in the 21st century.

**********

The Art Center
7th Floor, Office of Academic Resources, Chulalongkorn University
Phyathai Rd, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: 02-218-2965, Fax: 02-218-2907
Email: info.artcenterchula@gmail.com
www.car.chula.ac.th/art
Facebook: The Art Center - Chula
Monday-Friday 9:00 a.m. – 7:00 p.m., Saturday 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
Closed on Sunday & Public Holidays

Exhibition date: 
25 Dec 2014 - 09:00 to 7 Feb 2015 - 16:00