^ Back to Top

นิทรรศการ “PURSUIT"

นิทรรศการ  “PURSUIT"

นิทรรศการวิทยานิพนธ์  “PURSUIT" ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 - 27 ธันวาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 15:00-18:00 น. ณ หอศิลป์มูนซีกเกอร์ : Moon Seeker Gallery

นิทรรศการ “ PURSUIT " โครงการนิทรรศการการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิต โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระหว่างวันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2557
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่13 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00น.
ณ Moon seeker gallery (หอศิลป์มูนซีกเกอร์) (ซอยทองหล่อ20 หรือ เอกมัย 21)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเผยแพร่ วิทยานิพนธ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานศิลปะ
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์ผลงาน และเทคนิควิธีการต่างๆ ผ่านรูปแบบผลงานหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นประโยชน์ และเกิดแรงบันดาลใจ แก่ผู้ที่สนใจในงานศิลปะ
3. เป็นส่วนหนึ่งของสนับสนุนการทำงานด้านศิลปะอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน

ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิทักษ์ สง่า
ที่ปรึกษาด้านสถานที่
คุณก้องเกียรติ จงสถิตย์วัฒนา
ศิลปิน
นายวิษณุ เรืองมาสวรรณ (จิตรกรรมไทยร่วมสมัย "Thai Contemporary Painting")
นางสาวอัจจิพร มัชฌิกะ (Textile Art)
นางสาวณัฐชา โพธิ์อุดม (Textile Art)
นายฐิติพล เกตุเอี่ยม (Acrylic on Woods)
นายนคร พันธุ์ไม้สี (Acrylic on canvas)
นางสาวเกศินี รักนุกูล (Mixed Media)
สถานที่
หอศิลป์มูนซีกเกอร์  (ซอยทองหล่อ 20 หรือ เอกมัย 21)
เปิดให้เข้าทุกวัน 10.00-19.00น. 16/5 Soi
Thong Lor 20, Sukhumvit 55 Bangkok, Thailand 10110 |
http://moonseekergallery.com
https://www.facebook.com/moonseekergallery
สอบถามเพิ่มเติม Moon Seeker Gallery : 081 344 3110

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวิษณุ เรืองมาสวรรณ

Exhibition date: 
13 Dec 2014 - 10:00 to 27 Dec 2014 - 19:00