^ Back to Top

นิทรรศการ "ประเพณีศิลป์อีสาน"

นิทรรศการ "ประเพณีศิลป์อีสาน"

นิทรรศการ "ประเพณีศิลป์อีสาน" ผลงานโดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ People's Gallery P1-P2 ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

การ สร้างสรรค์ผลงานนิทรรศการศิลปะในชุด “ประเพณี ศิลป์อีสาน”เกิดจากความประทับใจในต่างประเทศที่ได้ไปทัศนศึกษา ชมผลงานศิลป์ศิลปินที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ระดับโลก นำมาสร้างสรรค์ เรื่องราว รูปแบบ แนวความคิดเชิงกรณีศึกษา และนำมาพัฒนา ผสมผสานกับประเพณีศิลปะอีสาน ซึ่งเป็นรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันดีงามของข้าพเจ้า สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผลงานแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้  จึงเป็นศิลปะที่แสดงออกถึง  ความรู้สึก ความสุข ความสนุกสนาน การทำบุญและแฝงด้วยหลักธรรมวิถีพุทธ ประเพณีอันดีงามของคนพื้นถิ่นอีสาน

Exhibition date: 
5 Nov 2014 - 10:00 to 28 Nov 2014 - 21:00