^ Back to Top

นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557

นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557

นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต"ครั้งที่ 26 ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 โดยในงานจะมีการจัดแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมรวมกว่า 200 ชิ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิด ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17:00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนม์พรรษา ครบ 87 พรรษา กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ร่วมกับ กรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 26 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้สังคมให้เป็นสุข และเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ในการพัฒนาวงการศิลปะของชาติให้มีการเปิดกว้างสู่ทุกกลุ่มชน และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง อีกทั้งเป็นการพัฒนาจิตใจ พัฒนาคน และความคิดสร้างสรรค์และเป็นกำลังในการพัฒนาชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในปีนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานเข้ามาประมาณ 1,070 ชิ้น ซึ่งเป็นผลงานจากทุกภาคของประเทศไทย ทำให้บรรยากาศตัดสินการประกวดเป็นไปอย่างเข้มข้นตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – ป.3  จนถึง ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเป็นผู้คัดเลือก อาทิเช่น อ.สังคม ทองมี, อ.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ศ.ปรีชา เถาทอง, และผ.ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ เป็นต้น บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงการเป็นหน้าที่ของการเป็นบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ดำเนินการจัดประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มาอย่างต่อเนื่องครบรอบปีที่ 26 ภายใต้ปรัชญาของการ “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
  • โทร. 02–511–7710–12

​ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sirimes Kleebkaew 
Strategic CSR Executive – Executive Office Department
Toshiba Thailand Co., Ltd.

Exhibition date: 
1 Nov 2014 - 09:00 to 30 Nov 2014 - 16:00