^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”

นิทรรศการศิลปะ “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์”จัดโดย the National Heritage Board, Singapore ร่วมกับ กรมศิลปากร และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย จัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 09 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการศิลปะ“มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอพลังการรังสรรค์งานของช่างฝีมือและศิลปินชาวไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก โบราณวัตถุโดยการสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อสืบสานมรดกของชาติโครงการศิลปะครั้งนี้ได้รับการพัฒนาจาก นิทรรศการศิลปะ “ไทยไหลนิ่ง” ที่ Singapore Art Museum ในปี 2555  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thai Cultural Fest จัดโดย the National Heritage Board, Singapore ร่วมกับกรมศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย นิทรรศการศิลปะ ไทยไหลนิ่ง ประกอบด้วย ความหลากหลายของการสร้างสรรค์งานที่แสดงถึงรากเหง้าและความร่วมสมัย รวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาในทางที่มีความหมายสำคัญ

หลักการของนิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์
1. จัดแสดงโบราณวัตถุตามจารีตประเพณีร่วมกับงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อเน้นความสำคัญ  ของความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงานต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงมรดกที่สืบช่วงและศิลปะร่วมสมัย เพื่อผู้ชมงานได้รับรู้ถึงประสบการณ์ที่ศิลปินร่วมสมัยได้ตีความหมายงานโบราณวัตถุ โดยช่างนิรนามผู้ควร ได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ
2. ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากการสัมผัสโดยตรงกับโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการกระตุ้นความ คิดสร้างสรรค์ในงานศิลปะ และแสดงความเคารพต่อช่างฝีมือในอดีต ซึ่งกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์และงานฝีมืออุดมด้วยพิธีกรรม ระเบียบแบบแผน และการเคารพบูชา
3. จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้คัดเลือกมาจากกรมศิลปากรต่อสาธารณชน เพื่อการรู้คุณค่าของสิ่งของสืบทอดโบราณที่ถูกเก็บเอาไว้ในห้องเก็บของ สิ่งของหลายชิ้นจะได้รับการแสดงในที่สาธารณะเป็นครั้งแรก
4. เพิ่มคุณค่าและขยายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และพลังของการสร้าง ประกอบกับ พหุสาขาวิชาที่ก้าวพ้นหลักเกณฑ์จำกัดที่บ่อยครั้งต้องยึดในกรอบประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดีและการปฏิบัติสร้างงานศิลปะ รวมไปถึงการแบ่งแยกวิจิตรศิลป์และงานช่างฝีมือ
5. ให้ความสำคัญต่อผลงานพิพิธภัณฑ์และศิลปะร่วมสมัยที่แสดงถึงความเป็นไทย ที่หลอมรวมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผลงานสร้างสรรค์แสดงถึงสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเพิ่มมูลค่าในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม

นิทรรศการศิลปะ มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ ประกอบด้วยโบราณวัตถุกว่า 30  ชิ้น  และการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยใหม่โดยศิลปิน 18  ท่าน ภัณฑารักษ์รับเชิญของนิทรรศการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรงวัฒนธรรมได้เขียนไว้ว่า “มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์  จะเป็นนิทรรศการที่น่าน่าสนใจและ ท้าทายสำหรับศิลปินที่รังสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองจากการพินิจพิเคราะห์และตีความหมายงานโบราณวัตถุที่เป็นมรดก ตกทอดจากงานสะสมของชาติ เป็นเสมือนการย้อนเวลากลับไปเพื่อเคารพนอบน้อมฝีมือช่างนิรนาม ผู้สมควรได้รับการยกย่องและเคารพนับถือ”

เป็นครั้งแรกที่โบราณวัตถุหลายชิ้นได้ถูกนำออกแสดงสู่สาธารณะชน พร้อมกับผลงานใหม่โดยศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจโดยตรงกับโบราณวัตถุที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของช่างฝีมือปรมาจารย์ “เราสามารถซาบซึ้งฝีมือด้านศิลปะ ของช่างฝีมือและศิลปินได้อย่างเต็มอิ่ม” ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ อธิบาย “ในระหว่างที่ผู้ชมได้รับรู้ถึงประสบการณ์เชื่อมโยง ระหว่างรากเหง้าและพลังของความคิดสร้างสรรค์”

ภัณฑารักษ์: ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: ราเมศ  ลิ่มสกุล
ศิลปิน: ถวัลย์  ดัชนี, ปัญญา วิจินธนสาร, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวานิช, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข,   พิเชษฐ์ กลั่นชื่น, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, สาครินทร์ เครืออ่อน, ดาว วาสิกศิริ, อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, ยุรี เกนสาคู, จักกาย ศิริบุตร, บุษราพร ทองชัย, สิโรจน์ พวงบุปผา, นพวงษ์ เบ้าทอง, ปานพรรณ ยอดมณี, พิเชษฐ์ เขียวประเสริฐ, ประเสริฐ ยอดแก้ว, รัธวลี ชาญชวลิต

Exhibition date: 
22 Aug 2014 - 10:00 to 9 Nov 2014 - 21:00