^ Back to Top

นิทรรศการภาพสีน้ำ "แรงบันดาลใจแห่งสีน้ำ : Inspiration With Watercolour"

นิทรรศการภาพสีน้ำ "แรงบันดาลใจแห่งสีน้ำ : Inspiration With Watercolour"

นิทรรศการภาพสีน้ำ "แรงบันดาลใจแห่งสีน้ำ : Inspiration With Watercolour" ผลงานโดนศิลปินชั้นนำกว่า 40 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2557 และจะมีพิธีเปิดมนวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. ณ 333 BABABA Gallery

Exhibition date: 
8 Jun 2014 - 10:00 to 8 Jul 2014 - 18:00