^ Back to Top

นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ "ตกตะกอน"

นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ "ตกตะกอน"

นิทรรศการแสดงผลงานสารนิพนธ์ "ตกตะกอน" ผลงานโดย นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมกับ นักศึกษาสาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2557 ณ Quest - Connaisseur Cafe (ครัวกรุงเทพ) ชั้น 3 , พญาไท, กรุงเทพ 

Exhibition date: 
25 May 2014 (All day) to 28 May 2014 (All day)