^ Back to Top

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "เข้าตา"

"เข้าตา" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดแสดงในวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2556 ณ ชั้น 1 Grand Hall Siam Discovery

Exhibition date: 
10 May 2013 (All day) to 13 May 2013 (All day)