^ Back to Top

นิทรรศการ "ขนาด เป็นอยู่ : SIZE SPACE"

นิทรรศการ "ขนาด เป็นอยู่ : SIZE SPACE"

นิทรรศการ "ขนาด เป็นอยู่ : SIZE SPACE" ผลงานโดย สุรเจต ทองเจือ (Surajate Tongchua) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 8 เมษายน 2557 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา16.00 น. ณ หอศิลป์ตาดูไทยยานยนตร์ : Tadu - Thaiyarnyon Contemporary Art

“Size Space” (ขนาด เป็นอยู่)
โดย สุรเจต ทองเจือ
ผลงานชุดนี้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับ พื้นที่ ที่มนุษย์มีส่วนร่วมและส่วนจัดการกับพื้นที่ ที่ต่างขนาด ต่างกายภาพ ต่างหน้าที่การใช้งาน ต่างสถานการณ์ และ ต่างเหตุผลที่จะมีส่วนร่วมกับพื้นที่ แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุหรือเหตุผลใดพื้นที่ยังคงมีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่และความต้องการของมนุษย์ ตั้งแต่ เกิด ตื่นนอน กิน นอน กิจวัตรประจำวัน การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ไปจนถึงเมื่อตายลง
เคยสังเกตหรือไม่ว่ามนุษย์นั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวพันกับการใช้พื้นที่ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งพื้นที่ๆใหญ่จนเกินที่ตนจะสังเกต เช่น จักรวาล โลก ภูมิประเทศ ผืนป่า แผ่นฟ้า มหาสมุทร แม่น้ำ เมือง ฯลฯ และพื้นที่ๆเล็กจนตนมองข้าม เช่น บ้าน โต๊ะ ตู่ เตียง รถ เรือ เครื่องซักผ้า รองเท้าแตะ ฯลฯ รวมทั้งพื้นที่ทางกาย ทางใจ พื้นที่ส่วนตัว และส่วนรวม หรือสามารถบอกรวมๆได้ว่าเป็นพื้นที่สิ่งแวดล้อมรอบกาย และเมื่อพื้นที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างมากแล้ว แล้วมนุษย์เองเคยคิดหรือตั้งคำถามให้กับตัวเองหรือไม่ว่า มีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ และ พื้นที่เกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วเราได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และ มีส่วนในการทำลายพื้นที่อย่างไร ไปจนถึงการที่เราจะใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างไรให้มีความสมดุล ยั้งยืน และเกิดความสอดคล้องซึ่งกันและกัน เพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ๆใหญ่มากไปจนถึงเล็กมากนั้น ทุกพื้นที่และทุกชีวิตก็จะมีการหมุนเวียนและมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่รู้จบ
จากคำถามและข้อสงสัยที่ว่า อะไรเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น เราคงต้องเฝ้ามอง สังเกต ศึกษา และอาศัยประสบการณ์ กับสิ่งรอบๆตัวเราว่าเกิดความเปลี่ยนไปหรือมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับพื้นที่ๆเราอาศัยและมีส่วนร่วม โดยเราสามารถสัมผัสและเข้าถึงเองได้ไม่ว่าจะด้วยการเห็น การฟัง และการเรียนรู้ หรือการเผชิญหน้ากับปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น จนถึงการสัมผัสจากประสบการณ์ชีวิตจากผู้อื่น ที่ซึ่งมีผลกระทบกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ณ พื้นที่ และเวลา นั้นๆ
และคำถามที่ว่า พื้นที่นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าตอบให้ง่ายก็คงจะแบ่งการเกิดของพื้นที่ได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ก็คือ
1.พื้นที่ๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น จักวาล โลก ทะเลราย มหาสมุทร ป่า ถ้ำ ภูเขา ฯลฯ
2.พื้นที่ๆถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์เช่น ตึก บ้าน รถ เรือ เครื่องบิน เก้าอี่ โต๊ะ กล่อง กระดาษ จาน ช้อน ฯลฯ รวมไปถึงพื้นที่ๆอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เพื่อมีไว้ใช้ในการเอาตัวลอดและดำรงชีวิตต่อไป
ฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วว่ามนุษย์กับพื้นที่ๆตนอาศัยเพื่อใช้ร่วมกัน และ ใช้ร่วมกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นมีความสัมพันธ์และสำคัญยิ่ง ต่อทุกชีวิต ทั้งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต จากนี้เราคงต้องตระหนักว่า สิ่งใดบ่างที่เราจะสามารถรักษาพื้นที่ของเราไว้ให้มากกว่า การคิดที่จะทำลายมันลงอย่างไร

แนวความคิดในผลงานชุด “Size Space” (ขนาด เป็นอยู่) ผลงานในชุดนี้ต้องการที่จะนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับพื้นที่รอบตัวของมนุษย์ ทั้งพื้นที่ๆเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ผ่านเวลาและเงื่อนไขตามธรรมชาติ และพื้นที่ๆสร้างขึ้นโดยมนุษย์เป็นผู้กระทำ ทั้งเพื่อปัจจัยในการดำรงชีวิต และเพื่อการตอบสนองการเอาตัวรอดในแต่ละสถานการณ์ โดยใช้ผลงานศิลปะในแต่ละรูปแบบเป็นสื่อในการบอกถึงขนาดและลักษณ์ทางกายภาพของแต่ละพื้นที่ๆจะนำเสนอทั้งในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว วัตถุทางศิลปะ ประติกรรม งานจิตกรรม ของใช้ส่วนตัว ฯ โดยเน้นไปที่การชี้ให้เห็นปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร แล้วตัวเรามีส่วนร่วมของสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่ และอีกประเด็นคือการหาความสำคัญของสาเหตุที่มนุษย์จะต้องสร้างพื้นที่ขึ้นมาเพื่อรองรับการดำรงชีวิตของตนเอง ผลงานชุดนี้จึงเป็นการตอกสำนึกที่ว่าไม่ว่ามนุษย์จะดำเนินชีวิตอย่างไร พื้นที่นั้นมีส่วนสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเล็กหรือใหญ่ พื้นที่เหล่านั้นคือพื้นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราต้องใช้ร่วมกัน ดังนั้นผลงานชุดนี้จึงไม่ได้เน้นย้ำประเด็นหรือความคิดเห็นของผู้สร้างเพียงอย่างเดียว แต่เน้นย้ำในสถานการณ์และเหตุการณ์ทั่วไปโดยเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เคยรับรู้และอาจเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาแล้ว

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานชุด“Size Space” (ขนาด เป็นอยู่)
1.ก็เพื่อนำเสนอและตอกย้ำการปลุกจิตสำนึกที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละคนให้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางสังคม สิ่งแวดล้อม ไปจนถึงพื้นที่ๆตนมีส่วนรับผิดชอบในชีวิตความเป้นอยู่
2.เพื่อบอกถึงเหตุผลและความสำคัญที่มนุษย์ทุกนั้นจำเป็นต้องดูแลรักษาพื้นที่ๆตนอาศัยและมีส่วนร่วมกับพื้นที่นั้นๆ
3.เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก่ไขกับสิ่งที่เกิดในพื้นที่ต่างๆไม่มากก็น้อย
4.เพื่อเผยแพร่มุมมองต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ในหน้าที่ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มิใช่เพียงแค่สร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือเพื่อความงามในสุนทรียศาสตร์เท่านั้น หากแต่ต้องการให้ผลงานศิลปะได้มีส่วนที่จะเพิ่มความงามด้านจิตใจและมีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกัน

รูปแบบ
รูปแบบของผลงานศิลปะในนิทรรศการ“Size Space” (ขนาด เป็นอยู่) จะนำเสนอในรูปแบบของศิลปะจัดวาง โดยมีผลงานสื่อผสม ผลงานประติมากรรม ผลงานจิตกรรม ภาพเคลื่อนไหว (VDO) และกิจกรรมที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุที่จัดเตรียมไว้ให้ และกิจกรรมการเสวนาในช่วงระยะเวลาที่ผลงานจัดแสดงอยู่โดยหัวข้อและเนื้อที่มีความสอดคล้องกับนิทรรศการโดยผู้จัดจะแจ้งให้ทราบถึงวันและเวลาตามสื่อต่างๆที่สามารถติดต่อกับผู้ที่สนใจเข้าฟัง อีกครั้ง

Exhibition date: 
8 Mar 2014 - 10:00 to 8 Apr 2014 - 18:00