^ Back to Top

นิทรรศการ “นัย ใน บริบท” (Implication in context)

“นัย ใน บริบท” คือ ความหมายที่แท้จริงซึ่งมองผ่านรูปนอกที่แฝงอยู่ในเรื่องราวที่ประทับใจ สิ่งที่มากระทบสะเทือนใจจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานภาพร่าง และผลงานเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ที่เป็นลักษณะของสีและเส้นสร้างรูปร่าง รูปทรง จนถึงผลงานสร้างสรรค์ในชุดปัจจุบันที่มีการพัฒนาแนวความคิดเทคนิควิธีการในการแสดงออก เน้นอารมณ์ความรู้สึกและความอิสระของการเขียนเส้นหมึกจีนกับพื้นที่ว่างมากขึ้น เพื่อให้สามารถสัมผัสรับรู้อรรถรสในสุนทรียภาพทางศิลปะได้อย่างเต็มที่ โดยได้ความคิดและแรงบันดาลใจจาก ความผูกพันอันลึกซึ้งกับธรรมชาติที่คุ้นเคยมาแต่เยาว์วัย ที่กระตุ้นไห้เกิดอารมณ์แห่งสุนทรียภาพ ถ่ายทอดผ่านการผสานประกอบกันของสีและเส้น แสดงระยะมิติ ความซับซ้อน ความกลมกลืนและขัดแย้งที่อยู่ในบริบทเดียวกัน และการเชื่อมโยงของเส้นในพื้นที่ว่างที่เกิดความลึกแผ่ออกไปอย่างไม่มีจุดจบ ต้นไม้ ใบหญ้า เถาวัลย์ วัชพืช พืชพันธุ์ไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ และวัตถุข้าวของเครื่องใช้จากวิถีชีวิตในสภาพแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้า เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่มีเนื้อหาสาระความหมายแทนสังคมที่มีความสงบเป็นมิตร ความเรียบง่าย และความอิสระที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แสดงออกในรูปแบบการพรรณนาเรื่องราวที่สอดคล้องกับความบันดาลใจและความรู้สึกที่ได้รับจากนัยแห่งธรรมชาติ

ศิลปิน : แก้วสุดา บุตรเผียน
จัดแสดง : ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2556
เปิดให้เข้าชม : พุธ-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น.

Exhibition date: 
1 May 2013 - 09:00 to 31 May 2013 - 16:00