^ Back to Top

นิทรรศการงานศิลปนิพนธ์ "ฝันกลางวัน"

งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน ม.กรุงเทพภายในงานจะมีการจัด กิจกรรม สนุกๆสนานมากมาย อาทิ การสอนลงสีน้ำจากรุ่นพี่ กิจกรรมการทำโปสการ์ด ที่คั่นหนังสือ และอื่นๆ ฟรีตลอดงาน และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 คุณดวงฤทธิ์ บุญนาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2556 ชั้น 6 SKY DINING SIAM DISCOVERY

Exhibition date: 
1 May 2013 (All day) to 5 May 2013 (All day)