^ Back to Top

นิทรรศการ "The Rabbit Theatre"

นิทรรศการ "The Rabbit Theatre"

นิทรรศการ "The Rabbit Theatre" ผลงานโดย วาสนา สีสัง (Wasana Sisang) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2567 ณ เพลย์ อาร์ต เฮาส์ : PLAY art house

"The Rabbit Theatre" นิทรรศการโดย "วาสนา สีสัง" ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการอันน่าหลงใหล ผ่านตัวละครกระต่ายแสนน่ารัก แต่ถูกซ่อนไว้ด้วยความซับซ้อนและมิติมากกว่าที่ตาเห็น

นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอภาพสะท้อนของมนุษย์ผ่านตัวละครกระต่าย ที่มากับชุดแต่งกายซึ่งออกแบบอย่างประณีตของชนชั้นสูงในสมัยก่อน ผสมผสานกับเครื่องประดับที่สะท้อนถึงบุคลิกอันหลากหลายของกระต่ายแต่ละตัว
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอเรื่องราวในรูปแบบนิทานและตำนานผ่านตัวละครกระต่าย เป็นสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาและการเกิดใหม่ กระตุ้นจินตนาการของผู้ชม
"The Rabbit Theatre" เปรียบเสมือนเวทีละครที่รวบรวมเรื่องราวอันน่าทึ่ง ผ่านตัวละครกระต่าย สร้างประสบการณ์ทางศิลปะที่ทั้งสวยงามและตระการตาน่าชม

The Rabbit Theatre
วาสนา สีสัง
1 - 30 มิถุนายน 2567
เพลย์ อาร์ต เฮาส์

"The Rabbit Theatre", an exhibition by "Wasana Sisang" that will take you deep into the enchanting world of imagination through the cute rabbit character But it is hidden by more complexity and dimensions than meets the eye.

This exhibition presents a reflection of humanity through the characters of rabbits. that comes with the intricately designed costumes of the upper class in the past , combine it with accessories that reflect each rabbit‘s diverse personality.
In addition, stories are presented in the form of fairy tales and legends through the character of rabbits. It is a symbol of vitality and rebirth. Stimulate the imagination of the audience
"The Rabbit Theater" is like a theater stage that brings together amazing stories. through the rabbit character Create an artistic experience that is both beautiful and spectacular.

The Rabbit Theater
Wasana Sisang
1 - 30 June 2024
PLAY ART HOUSE

Exhibition date: 
1 Jun 2024 - 10:00 to 30 Jun 2024 - 18:00