^ Back to Top

นิทรรศการ "Patani Abstract"

นิทรรศการ "Patani Abstract"

นิทรรศการ "Patani Abstract" โดย สมาคมศิลปะปาตานี จัดแสดงระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 และจมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ Xspace

Xspace Art Hall Vol.3 – "Patani Abstract"
นิทรรศการกลุ่ม โดย สมาคมศิลปะปาตานี
สถานที่: Xspace Gallery, Bangkok (Main Hall)
ระยะเวลาจัดแสดงงาน: 11 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

***Opening Party: วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 (เวลากิจกรรม 18.00 - 19.00 น.)

ภัณฑารักษ์: อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล (เจน)
รายชื่อศิลปิน: กามีละห์ อีละละ (กามี) / กรกฎ สังข์น้อย (กร) / เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ (เจ๊ะ) / นอเดียนา บีฮิง (เดียนา) / พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น (พิเชษฐ์) / มูฮัมหมัดซุรียี มะซู (ยี) / มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ (ตอฮา) / วิรุณ จันทร์ทอง (ออฟ) / อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล (เจน) / อีซูวัน ชาลี (วัง)

มนุษย์เกิดมาพร้อมผัสสะ สามารถรับรู้ด้วยการมองเห็นโดยใช้ตา ได้ยินโดยใช้หู รับรสชาติโดยใช้ลิ้น รับกลิ่นโดยใช้จมูก รับสัมผัสด้วยร่างกาย และที่สำคัญคือใจที่ใช้ในการรับสิ่งกระทบทางวิญญาณ อารมณ์ รวมไปถึงความคิด ผัสสะทางใจเป็นสิ่งนามธรรมที่ไม่ปรากฏรูปร่างหรือการเกิดขึ้นจากตัวตนของวัตถุนั้นจริง เป็นสิ่งประกอบสร้างอันปรุงแต่งจากความคิดกับจิตใจ ก่อเกิดเป็นความรู้สึกและความหมายที่ลึกซึ้ง ซับซ้อน ต้องใช้ประสบการณ์และสามัญสำนึกเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เช่นเดียวกับงานศิลปะในรูปแบบนามธรรม ที่ไม่ประสงค์จะแสดงรูปลักษณ์ทางวัตถุใดๆ หากแต่เป็นการแสดงสิ่งที่อยู่ภายในของผู้สร้างสรรค์ ถ่ายทอดออกมาผ่านเจตจำนงของการแสดงออกของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก จากเหตุการณ์ ประสบการณ์ ความฝัน ความทรงจำ ทั้งดีและร้าย เพื่อให้ผู้ชมได้รับแก่นแกนของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง มากกว่าแค่ความงามและสิ่งกระทบภายนอก

บ่อยครั้งที่งานศิลปะจากดินแดนปาตานี พยายามแสดงสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านรูปและแบบทางศิลปะที่หลากหลาย เพื่อส่งสารถึงผู้คนภายนอกให้รับรู้และเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ในฐานะเพื่อนร่วมโลก แต่ในนิทรรศการ Patani Abstract ครั้งนี้ จะเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ถ่ายทอดสภาวการณ์ภายในด้วยรูปแบบศิลปะนามธรรม จากประสบการณ์ของศิลปินที่มีต่อสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นนามธรรมของความสุข ความเศร้า ความฝัน ความดี ความชั่ว ความหมายหรือปรัชญาชีวิต อันจะนำทางผู้ชมเข้าไปรับสิ่งกระทบภายในจากงานศิลปะที่ปราศจากรูปและให้บทสนทนาทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นอย่างไร้กำแพงกั้น

---------------------------------------------------

Xspace Art Hall Vol.3 - "Patani Abstract"
Group Exhibition by Patani Artspace Collectives
Location: Xspace Gallery, Bangkok (Main Hall)
(Exhibition period: 11 November 2023 – 29 February 2024)

***Opening Party: Saturday, 11th November 2023 (Event Time 18.00 – 19.00)

Curator: Anuwat Apimukmongkon (Jane)
Artists: Anuwat Apimukmongkon (Jane) / Esuwan Chali (Wang) / Jehabdulloh Jehsorhoh (Jeh) / Kameelah I-lala (Kamee) / Korakot Sangnoy (Korn) / Muhammadsuriyee Masu (Yee) / Muhammadtoha Hayiyusoh (Toha) / Nordiana Beehing (Diana) / Pichet Piaklin (Pichet) / Wiroon Janthong (Aof)

Humans are born with senses that allow them to perceive the world around them. These senses include vision, hearing, taste, smell, and touch. However, the most important aspect of human perception is the ability to receive spiritual, emotional, and intellectual influences, which are abstract and unformed. Just like abstract art, these influences are deep and complex, requiring experience and common sense to understand.

The artists of Patani Abstract aim to convey their inner selves through their artwork, expressing thoughts, emotions, experiences, dreams, memories, and intentions. They seek to communicate the essence of these abstract concepts in a way that transcends physical appearance, inviting the audience to connect with the core of these ideas on a deeper level.

Through their art, the artists convey the richness and diversity of life in Pattani, a region with a unique cultural heritage. By exploring the abstract nature of human experience, they hope to create a dialogue between the artist and the audience, one that is both spiritual and emotional.

Venue: 
Exhibition date: 
11 Nov 2023 - 10:00 to 29 Feb 2024 - 17:00