^ Back to Top

นิทรรศการภาพถ่าย "EMERGE: Photo Thesis Exhibition 2023"

นิทรรศการภาพถ่าย "EMERGE: Photo Thesis Exhibition 2023"

นิทรรศการภาพถ่าย "EMERGE: Photo Thesis Exhibition 2023" ผลงานโดยนิสิตนักศึกษาจากปีการศึกษา 2565 และ 2566 30 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2565 ณ HOP PHOTO GALLERY

EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023

16 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2565
HOP PHOTO GALLERY, WHOOP! and HOP SPOT
.
ภูมิทัศน์ทางศิลปะที่มีชีวิตชีวาในยุคของเราที่ซึ่งศิลปินหน้าใหม่มีพรสวรรค์จำนวนมากได้เบิกบานนั้นมาจากหลากหลายของสถาบัน มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาฉายแววผ่านรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย รวมถึงภาพถ่ายที่น่าหลงใหลซึ่งมีคุณค่าทางศิลปะ กระตุ้นอารมณ์ และเปิดเผยเรื่องราวที่รอการสำรวจ
.
ด้วยความภาคภูมิใจ HOP - Hub Of Photography ขอนำเสนอ "EMERGE: Photo Thesis Exhibition 2023" การแสดงที่โดดเด่นนี้เป็นการรวบรวมผลงานการถ่ายภาพของนิสิตนักศึกษาจากปีการศึกษา 2565 และ 2566 ดื่มด่ำไปกับพื้นที่สุดพิเศษสำหรับนิทรรศการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีการจัดแสดงวิทยานิพนธ์ทั้ง 30 ชุด ที่ HOP เชื่อในการให้พื้นที่ที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนในการออกแบบและดูแลงานศิลปะของตนได้อย่างอิสระ ภาพถ่ายแต่ละภาพทำหน้าที่เป็นหน้าต่างสู่มุมมองที่ไม่เหมือนใคร นำเสนอผลงานที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและการนำเสนอที่หลากหลายซึ่งกำหนดขึ้นจากความสนใจและประสบการณ์ชีวิตของศิลปินแต่ละคน
.
"EMERGE: Photo Thesis Exhibition" เป็นเวทีสำหรับบัณฑิตที่ก้าวสู่เส้นทางการเป็นศิลปินภาพถ่ายรุ่นใหม่ นิทรรศการนี้ช่วยให้พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวจากเลนส์ของพวกเขาเอง เปิดโอกาสให้ผู้คน ศิลปิน และช่างภาพ ได้สำรวจวิสัยทัศน์ของพวกเขา
.
ศิลปินทั้ง 30 คน พร้อมที่จะจินตนาการและสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ๆ ที่จะหล่อหลอมวงการภาพถ่ายนี้ แม้ว่านิทรรศการนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ แต่นิทรรศการนี้ยังเป็นเสมือนบันไดก้าวไปสู่ประตูและทางเดินอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่รอการสำรวจของพวกเขา ตั้งแต่วินาทีที่นิทรรศการนี้สเริ่มต้นขึ้น โอกาสมากมายจะเผยออกมารอให้ไขว่คว้า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "EMERGE: Photo Thesis Exhibition" จะเป็นแนวทางให้ศิลปินแต่ละคนได้ค้นพบเส้นทางที่พวกเขาปรารถนาจะก้าวเข้าสู่วงการศิลปะ ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนพวกเขาให้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดในความพยายามในอนาคต
.
รายชื่อศิลปิน

 • กมลลักษณ์ ถวายนิล
 • กรกนก บุญยืน
 • กอบกฤต ธิติธนวรรษ
 • จารุเดช ไชยเลิศ
 • ฉัตธณิดา คงปาน
 • ณภัทร พงศ์สิริธนภัทร
 • ณัฐธยาน์ จำปานันท์
 • ดาริณ กาญจนะโรจน์
 • ธนพงศ์ วงศ์ทะยาน
 • ธนภัทร วาระจันทโน
 • ธนานันต์ สารสุวรรณ
 • ธัญชนก พงศ์สิริวรกุล
 • ธีรเมธ เชิดวงศ์ตระกูล
 • ธีระ อนนต์ศิริพร
 • นพัตธร วัฒนกุล
 • นภัสสร ยงยืน
 • นวมินทร์ มูลรัตน์
 • บุญลีย์ ตันตินราวัฒน์
 • ปริญญ์ ทุมสท้าน
 • ปิยนุช พ่วงพี
 • พัชราคำ นพเคราะห์
 • เพชร จินดาพล
 • ภูมิภัทร อุษาประทุมบาน
 • มนัสชยา เบี้ยกระโทก
 • วรากร เตชะจารุวิทย์
 • วัลยา สิงหา
 • วีริสา ลีวัฒนกิจ
 • ศิริญาดา มาลี
 • อิทธิพล เป็นสุข
 • อิทธิพล เสนะ

..................................

EMERGE : Photo Thesis Exhibition 2023

16 September - 5 November 2023
HOP PHOTO GALLERY, WHOOP! and HOP SPOT

In the jazziness of our era's artistic realm, a multitude of budding virtuosos has sprouted from a rich diverse of institutions, universities, and creative domains. Within their souls, the flames of ingenuity illuminate a myriad of art forms, with enchanting photographs serving as conduits of artistic allure. These images awaken dormant narratives, poised for exploration and revelation.

Proudly presented by the Hub Of Photography (HOP), the "EMERGE: Photo Thesis Exhibition 2023" is a resplendent symphony that harmonizes student photography from the academic years of 2022 and 2023. Within this mesmerizing space, immerse yourself in an intimate narrative woven by 30 distinct theses. HOP's ethos embodies equal ground, inviting each graduate to independently sculpt and curate their creations. Through each photo frame, a window opens onto a unparalleled realm of perspective, birthing a diverse panorama shaped by the artist's passions and life journey.

A juncture heralding the ascension of a fresh lineage of photographic visionaries, the "EMERGE: Photo Thesis Exhibition" stands as a platform for graduates to traverse the threshold into the vocation of image crafting. Here, their lenses become the vessels for storytelling, an invitation extended to souls, artisans, and lens whisperers alike, emboldening them to embark on journeys of exploration.

Within this congregation of 30 artists, a tapestry of imagination and creation awaits, poised to mold the very contours of the photographic sphere. While this exhibition marks the initial footfall in their expedition towards professional image-making, it also unfurls as a staircase ushering them towards myriad doors and passages yearning for discovery. As the curtains ascend, a bounty of opportunities dances forth, awaiting the grasp of eager hands. With heartfelt intent, "EMERGE: Photo Thesis Exhibition" is a beacon of guidance, lighting the way for individual artisans to chart their desired trajectory within the domain of artistry, nurturing their latent potential as they unfurl their destinies.

Exhibition date: 
16 Sep 2023 - 11:00 to 5 Nov 2023 - 19:00