^ Back to Top

นิทรรศการโครงการออกแบบนิเทศศิลป์ ครั้งที่ 21

"เจอนี่"หรือ “JOURNEY" นิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ ๒๑ ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนิทรรศการแสดงผลงานสำเร็จของนักศึกษา ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ในวิชาโครงการออกแบบนิเทศ - ศิลป์ซึ่งเป็นวิชาสุดท้ายสำหรับการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะศิลปกรรมศาสตร์โดยจัดแสดงขึ้นเป็นประจำปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการแสดงผลงานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนถึงทักษะทางด้านการออกแบบ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ความสามารถ และประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพนักออกแบบหลังสำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดัน ส่งเสริมผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ในรูปแบบต่างๆ และยังเป็นการแสดงศักยภาพของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเปิดกว้าง สาธารณชนได้รับรู้
จัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้า Siam Discovery ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. – 21.00

Exhibition date: 
9 May 2013 - 10:00 to 12 May 2013 - 21:00