^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ "Attention"

นิทรรศการศิลปะ "Attention"

นิทรรศการศิลปะ "Attention" ผลงานโดยศิลปิน 10 ท่าน จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน -28 มิถุนายน 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 มิถุนายน 2566 ณ Old town Gallery

Art Exhibition "Attention"
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะจากการรวมตัวกันของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานในประเด็นร่วมสมัยที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และภาวะส่วนตัวภายใน นำเสนอผ่านมุมมองและรูปแบบผลงานที่แตกต่างกันในความสนใจของแต่ละคน

โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน -28 มิถุนายน 2566
***พิธีเปิดวันที่ 17 มิถุนายน 2566***
เวลา  16.00-21.00 น.
สถานที่ Old town Gallery (ชั้น 2)
แยกแม้นศรี ถนนบำรุงเมือง กทม.

Exhibition date: 
9 Jun 2023 - 10:00 to 28 Jun 2023 - 18:00