^ Back to Top

นิทรรศการ "Vision of Silpa Bhilasri : Immersive experience"

นิทรรศการ "Vision of Silpa Bhilasri : Immersive experience"

นิทรรศการ "Vision of Silpa Bhilasri : Immersive experience" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ Immersive Art ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 - 28 พฤษภาคม 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

เปิดประสบการณ์รับรู้สุนทรียภาพแบบ Immersive Art กับนิทรรศการ "Vision of Silpa Bhilasri" ในวาระครบรอบ 100 ปี ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ชาวอิตาเลียนพร้อมกับครอบครัวได้ย้ายมาพำนักในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2466 - 2505 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง อาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ Immersive Art ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

นิทรรศการ Vision of Silpa Bhilasri : Immersive experience เป็นนิทรรศการต่อเนื่องของนิทรรศการ 100 ปี ศิลปะสู่สยาม สุนทรียศิลปะแห่งนวสมัย แต่มีการนำเสนอในรูปแบบศิลปะดิจิทัล ผ่านภาพเคลื่อนไหวด้วยแสงและเสียงประกอบ เพื่อให้ผู้ชมได้มีประสบการณ์ชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้อีกรูปแบบหนึ่ง โดย ศุภชัย อารีรุ่งเรือง ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัล จากข้อมูลของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ภายใต้โครงการวิจัย “งานศิลปะมรดกของชาติในกรุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป สู่งานสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมคุณค่ามรดกของชาติให้คนไทยและต่างชาติได้รับรู้

แนวคิดหลักของการออกแบบนิทรรศการของ ศุภชัย อารีรุ่งเรือง คือความพยายามให้ผลงานศิลปกรรมทรงคุณค่าที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้เผยแพร่ให้สังคมไทยและชาวต่างชาติได้เห็น เพราะผลงานศิลปะสมัยใหม่จนถึงร่วมสมัยในประเทศไทยที่อยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สามารถสะท้อนความคิดของศิลปินผู้สร้างไปสู่การสะท้อนประเด็นทางสังคมในแต่ละยุคสมัยได้ การไปดูงานศิลปะนอกจากจะดูเพื่อความเพลิดเพลินกับความสวยงาม ก็ยังชวนให้คิดต่อไปถึงว่าศิลปินในแต่ละยุคสมัย มีความคิดและมุมมองอะไรจึงสร้างสรรค์ผลงานออกมาเช่นนั้น

ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ จะชวนให้ผู้ชมได้เห็นภาพเคลื่อนไหวจากการฉายสู่ผืนผ้าโปร่งแสงขนาดใหญ่ที่มีมิติซับซ้อน ส่งผลให้ภาพผลงานของ อ.ศิลป์ และลูกศิษย์ที่ผู้ชมคุ้นชิน กลับกลายเป็นภาพที่มีมิติใหม่ ๆ ต่างออกไป ศิลปะดิจิทัลจึงทำหน้าที่ "เชื่อมความรู้สึกและการรับรู้ระหว่างผู้ชมรุ่นใหม่กับงานศิลปะอันทรงคุณค่า" ที่อาจจะหาชมที่ไหนไม่ได้ นอกเสียจากเชิญชวนให้เข้ามาเห็นด้วยตาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ด้วยยุคเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตก้าวหน้ารวดเร็ว แนวโน้มของงานศิลปะก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน แต่ปรากฏการณ์เหล่านี้ก็มีพัฒนาการทางศิลปะในสังคมไทย ที่ อ.ศิลป์ พีระศรีและลูกศิษย์รุ่นแรก ๆ ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนามาสู่ปัจจุบัน
.
.
นิทรรศการ Vision of Silpa Bhilasri : Immersive experience เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคารนิทรรศการ 6 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

12 พฤษภาคม 2566 พิธีเปิดนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เป็ินต้นไป

Exhibition date: 
6 May 2023 - 09:00 to 28 May 2023 - 16:00