^ Back to Top

สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง

นิทรรศการสภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง ผลงานโดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ จัดแสดง ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 – 18 พฤษภาคม 2556 พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-20.00 น. ซึ่ง นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 31st Century Museum of Contemporary Spirit
ชีวิตทุกชีวิตต่างเกื้อกูลกันและมีอิทธิพลต่อชีวิตรอบกาย ไม่มีชีวิตใดที่สามารถดำรงอยู่ได้โดยปราศจากชีวิตอื่น นี่คือที่มาของนิทรรศการ “สภาวะที่ไร้ซึ่งการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง” โดยคามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินผู้นิยามศิลปะว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ชีวิตและธรรมชาติ และเปิดใจรับกระบวนการต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่การเขียนรูป สร้างประติมากรรม หรือศิลปะแขนงอื่นๆ ตามกรอบความคิดที่มีมาแต่เดิมว่าเป็นผลงานศิลปะ ทั้งนี้ ในนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากคามินจะแสดงผลงานของตนเอง ที่ประกอบไปด้วยงานประติมากรรมประกอบเสียงรูปหัวกะโหลกขนาดใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า “ก่อนเกิดหลังตาย” และภาพยนตร์สั้นที่ใช้ชื่อว่า “We are all the same” ศิลปินยังได้เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมแสดงงานเพื่อถ่ายทอดชีวิตอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อศิลปินเหล่านี้ โดยมุ่งหวังว่าศิลปะการใช้ชีวิตของปัจเจกชนที่ไม่ได้เป็นศิลปินจะสร้างแรงบันดาลใจต่อไปให้กับผู้ที่ได้มาชม
รายชื่อศิลปิน-นักวัฒนธรรมที่ร่วมแสดงงาน
เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์และครอบครัวโคตรภูเวียง ผลงาน “คนเต็มคน”
ณัฐพล วรรณาภรณ์ ผลงาน “Mo(m)tivation”
จิณณ์ เรืองเกรียงสิน, ธนวัต พัธนะประสาท และ ณัฐดนัย ชุติปภากร ผลงาน “The Contended Man”
นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์ ผลงาน “MEW”
สมพงษ์ ลีระศิริ ผลงาน “Participation Art 2013 Project: Living Together in Rider Community Project”
อภิภา นรภูมิพิภัชน์ และ วรรษมน ไตรยศักดา ผลงาน “คุณสุดาวดี นรภูมิพิภัชน์”
ธันยธรณ์ ตั้งทรงเจริญ, เชอรี่ พงศ์ประจักษ์กุล และ ธนกฤษณ์ ศรีสุวรรณ ผลงาน “Unique”
จักรพันธ์ ธนธีรานนท์ ผลงาน “ไอดอลของฉัน”
อานนท์ นงค์เยาว์, “นิรนาม”
สามารถ สุวรรณรัตน์ ผลงาน “Light and Sky”
ธีรมล บัวงาม, ผลงาน “กำแพงบ้าน”
สรวิศ วิภากุล, ปวเรศ ไพศาลเจริญวงศ์ และ พนิดา อ่อนสำอาง ผลงาน “SOS”
อานันท์ สิกขมาน, วิศิษฎ์ธร อนันต์สุขหิรัญ และ ปริวุฒิ เปี่ยมการุญวงษ์ ผลงาน “The Fisherman’s Friend”
**********
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : โย ภูมิจิตร (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
โทร. 081-629-0457 อีเมล์: siriwatpokrajen@yahoo.com,info.artcenterchula@gmail.com
หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์: 0-2218-2965 โทรสาร: 0-2218-2907
อีเมล์: info.artcenterchula@gmail.com
เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Exhibition date: 
29 Mar 2013 - 09:00 to 18 May 2013 - 19:00