^ Back to Top

นิทรรศการพิเศษ "100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย"

นิทรรศการพิเศษ "100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย"

นิทรรศการพิเศษ "100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย" จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 9 เมษายน 2566 ณ อาคารนิทรรศการ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) เดินทางมารับราชการที่ประเทศไทยในฐานะประติมากร เมื่อ พ.ศ. 2466 – 2566 (ค.ศ. 1923 – 2023) และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมที่ศาสตราจารย์ศิลป์ใช้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ปิดปรับปรุงชั่วคราว

กรมศิลปากร โดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จึงได้จัดนิทรรศการพิเศษ "100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย" ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ ทั้งในฐานะประติมากรของกรมศิลปากร และครูผู้วางรากฐานการศึกษาทางด้านศิลปะตามหลักวิชาการแบบตะวันตก (Western Academic Art) โดยจำลองบรรยากาศห้องทำงานเดิมของศาสตราจารย์ศิลป์ จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนตัว ภาพร่าง และงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าของศาสตราจารย์ศิลป์ รวมทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ของกลุ่มลูกศิษย์รุ่นบุกเบิก ศิลปินชั้นเยี่ยม และศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเคยจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

นิทรรศการพิเศษ "100 ปี ศิลปสู่สยาม สุนทรียศิลปแห่งนวสมัย" จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 9 เมษายน 2566 ณ อาคารนิทรรศการ 4 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Exhibition date: 
18 Jan 2023 - 09:00 to 9 Apr 2023 - 16:00