^ Back to Top

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 "ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air"

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 "ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air"

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 "ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air" โดย สมาคมขัวศิลปะเชียงราย จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

สมาคมขัวศิลปะเชียงราย ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565
"ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air"
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงราย
ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ประธานในพิธีโดย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ช่วงที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ
16.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนา
17.00 น. – 18.30 น. กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม” โดย อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ช่วงที่ 2 พิธีเปิดนิทรรศการ
18.30 น. พิธีเปิดนิทรรศการ ประธานในพิธี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วม กระทรวงวัฒนธรรม
20.00- 20.45 น. Art Performance โดยกลุ่มศิลปินแสดงสดเชียงราย
--------------------------------------
นิทรรศการจัดแสดง
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 27 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ขัวศิลปะ เชียงราย
ปิดทุกวันจันทร์
เปิดให้เข้าชม วันอังคาร - อาทิตย์
เวลา 09.00-18.00น. ไม่มีค่าเข้าชม
-----------------------------
Exhibition on view
24 Decmber 2022 - 27 February 2023
At Artbridge Chiangrai (ABCR)
closed every monday
open to visitors Tuesday - Sunday
Time 9:00 a.m. - 6:00 p.m. Admission Free

Exhibition date: 
24 Dec 2022 - 09:00 to 27 Feb 2023 - 18:00